Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette høringsnotat om endringer i akuttmedisinforskriften på offentlig høring. Forslaget i høringsnotatet innebærer at det skal stilles som krav at ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Begge skal ha førerkort for kjøretøyklassen. Der det bare er en autorisert ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Minst en av personene som bemanner ambulansebilen skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering beslutte at andre års lærlinger i ambulansefag, og paramedisinerstudenter som har fullført og bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet, kan arbeide som andre person på ambulansebil selv om kravet i første ledd om autorisasjon eller lisens som helsepersonell ikke er oppfylt. Forslaget innebærer videre at virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.03.2022

Vår ref.: 21/4807

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette høringsnotat om endringer i akuttmedisinforskriften på offentlig høring, med høringsfrist 1. mars 2022.

Om forslaget i høringsnotatet

Forslaget i høringsnotatet innebærer at det skal stilles som krav at ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Begge skal ha førerkort for kjøretøyklassen. Der det bare er en autorisert ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Minst en av personene som bemanner ambulansebilen skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.

Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering beslutte at andre års lærlinger i ambulansefag, og paramedisinerstudenter som har fullført og bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet, kan arbeide som andre person på ambulansebil selv om kravet i første ledd om autorisasjon eller lisens som helsepersonell ikke er oppfylt.

Forslaget innebærer videre at virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar på regjeringen.no

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@hod.dep.no

 

Med hilsen

Lisbet Rugtvedt (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Siv Lunde

seniorrådgiver

Afasiforbundet
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)

Akademikerne
Datatilsynet
DELTA
Den norske jordmorforeningen
Departementene
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Den Norske legeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
Hjernerådet

Hovedredningssentralen

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen
Mental helse Norge
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for slagrammede
Landets statsforvaltere
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Luftambulansetjenesten HF

Folkehelseinstituttet
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for e-helseforskning

NOKUT
Norsk folkehjelp
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges astma- og allergiforbund
Norsk forening for slagrammede

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
PARAT

Personskadeforbundet

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Pårørendealliansen

Redningsselskapet

Røde kors

SAFO

Sametinget

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sykehusinnkjøp HF

Sysselmester på Svalbard

UNIO

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)