Regjeringen foreslår å legge til rette for at psykologer kan henvise til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2013

Vår ref.:

Høringsbrev

Høringsinstanser:

Departementene

ACTIS
ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Amalie Skrams Hus
Delta
Amnesty International Norge
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Angstringen
ANS Institutt for Familieterapi
Apotekerforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bikuben - regionalt brukerstyrt senter
Blå Kors Norge
Bruker Spør Bruker

Civita

Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Det Norske Nettverket av Fontenehus

Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Flyktninghjelpen
Foreningen for transpersoner
Forskningsstiftelsen FAFO
Fransiscushjelpen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådene for funksjonshemmede

Galebevegelsen
Hovedorganisasjonen Virke
Parat
Helsedirektoratet
Helsetjenestens Lederforbund
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

KIM-senteret
Kirkens Bymisjon
Klientaksjonen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Manifestsenteret
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norsk Forbund for Psykoterapi
Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forskerforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Organisasjonen Voksne for Barn
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Politijuristene
Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer
Pårørendekompetanse
Pårørendesenteret i Oslo

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst
Regional sikkerhetsavdeling Brøset
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen

Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statstjenestemannsforbundet
Statsadvokatembetene
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen SEPREP – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Departementene:

Landbruks- og matdepartementet - Ingen merknader

Samferdelsedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forsvarsdepartementet

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

ACTIS
ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Amalie Skrams Hus
Delta
Amnesty International Norge
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Angstringen
ANS Institutt for Familieterapi
Apotekerforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bikuben - regionalt brukerstyrt senter
Blå Kors Norge
Bruker Spør Bruker

Civita

Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Det Norske Nettverket av Fontenehus

Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Flyktninghjelpen
Foreningen for transpersoner
Forskningsstiftelsen FAFO
Fransiscushjelpen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene:

Aust-Agder fylkeskommunale Kontaktforum for brukermedvirkning

- Buskerud fylkeskommune

Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådene for funksjonshemmede

Galebevegelsen
Hovedorganisasjonen Virke
Parat
Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

KIM-senteret
Kirkens Bymisjon
Klientaksjonen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak:

- Akershus Universitetssykehus


Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner

Molde kommune

Lindås kommune

- Fjell kommune

- Larvik kommune

- Nøtterøy kommune

- Tønsberg kommune

- Haugesund kommune

- Drammen kommune


Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak:

Helse Midt-Norge RHF

- Helse Sør-Øst RHF

- Helse Vest RHF


Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Manifestsenteret
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norsk Forbund for Psykoterapi
Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forskerforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Organisasjonen Voksne for Barn
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Politijuristene
Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer
Pårørendekompetanse
Pårørendesenteret i Oslo

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst
Regional sikkerhetsavdeling Brøset
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen

Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statstjenestemannsforbundet
Statsadvokatembetene
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen SEPREP – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)