Høring - Forslag til endringer i Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger § 21

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette ut et forslag til endring av saksbehandlingen etter § 21 første ledd i konkurranseloven. Forslaget innebærer at et vedtak av Kongen i statsråd om å tillate en foretakssammenslutning i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning etter konkurranseloven § 21 (1) ikke trenger avvente departementets klagebehandling og vedtak etter lovens § 16 slik ordningen er i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2007

Vår ref.: 200603079

Høringsnotat – forslag til endringer i Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 21 første ledd mfl.

  

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette ut et forslag til endring av saksbehandlingen etter § 21 første ledd i konkurranseloven.

Forslaget innebærer at et vedtak av Kongen i statsråd om å tillate en foretakssammenslutning i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning etter konkurranseloven § 21 (1) ikke trenger avvente departementets klagebehandling og vedtak etter lovens § 16 slik ordningen er i dag.

Formålet med forslaget er å effektivisere saksbehandlingen i de sakene der prinsipielle eller store samfunnsmessige hensyn kan ha større vekt enn hensynet til konkurransen, og det derfor er aktuelt omgjøre Konkurransetilsynets vedtak. Erfaringen viser at det er viktig for partene i en foretakssammenslutning, at det ikke trekker ut med en endelig avklaring om en fusjon tillates eller ikke. I slike saker vil tilsynets vedtak og konkurransefaglige vurdering foreligge. I dette vedtaket vil tilsynet ha redegjort for de konkurransemessige virkningene av fusjonen. I slike saker er det derfor tungvint at departementet må treffe vedtak ut fra en konkurransefaglig vurdering, før den kan omgjøres på grunnlag av andre politisk viktige hensyn i regjeringen. En slik saksbehandling har den ulempe at den tiden som departementet har til rådighet for utredning av de hensyn som taler for en omgjøring, blir knapp.

Dersom det likevel er ønskelig i den konkrete saken, åpner imidlertid forslaget for at saksbehandlingen etter lovens § 21 (1) kan avvente utfallet av klagebehandlingen i departementet før en tillatelse gis av Kongen i statsråd, for eksempel fordi Konkurransetilsynets vedtak reiser konkurransemessige problemstillinger som bør avgjøres av departementet.

Forslaget vil spare ressurser både hos departementet og fusjonspartene samtidig som hensynet bak den gjeldende ordning blir ivaretatt.

I tillegg foreslås enkelte andre materielle og redaksjonelle/tekniske endringer i konkurranseloven som departementet har erfart at det er behov for.

Høringsnotat med en nærmere omtale av de forslåtte endringene i konkurranseloven finnes på departementets hjemmeside under: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Horinger.html?id=1868

Papirkopi av høringsdokumentene kan fås ved henvendelse til departementet.

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle uttalelse og at de i den grad det er nødvendig forlegger forslagene for underliggende organer.

Høringsuttalelser kan også sendes på e-post til postmottak@fad.dep.no

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelse innen 30. november 2007.


Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Steinar Undrum
avdelingsdirektørABB
Adv.firma Arntzen de Besche
Advokatfirmaet BAHR
Advokatfirmaet Brækhus Dege & CoANS
Advokatfirmaet Bull & Co
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet HJORT DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirma Simonsen Føyen DA
Advokatfirma Steenstrup & Stordrange
Advokatfirmaet Haavind Vislie
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Akademikerne
AkerKværner ASA
Aksjespareforeningen i Norge
Alliance apotek
Alpharma AS
ANFO – Annonsørforeningen
Apokjeden AS
Bama Gruppen
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening
Brønnøysundregistrene
COOP Norge
COOP NKL BA
Dagligvare Leverandørenes Forening
Den norske Advokatforening
Den norske Bank
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet UiB
Det juridiske Fakultet UiO
Det juridiske Fakultet UiT
Domstoladministrasjonen
Elkem ASA
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Euroinfo – Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Folketrygdfondet
Fono, Foreningen norske plateselskaper
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gartnerhallen AL
Gramo
Grønt Produsentens Samarbeidsråd C/o Norsk Gartnerforbund
Hakon Gruppen
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Holtung AS
ICA Norge AS
Innovasjon Norge - Norges Eksportråd
Kjøttbransjens Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparalellimportørforeningen C/o Paranova AS
Linklaters V/Jonas Koponon
Maskinentreprenørenes Forbund
Mediebedriftenes Landsforening
NAVO Arbeidsgiverforening
NetCom GSM
Norges Apotekerforening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Byggmester Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Elektroentreprenørforbund ELFO
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Gullsmed Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Pelsdyralslag
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norgesfôr
Norkorn
Normilk AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Hotell- og Restaurantforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk industriforening for Generiske legemidler
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Petroleumsinstiutt
Norsk Skogbruk
Norske Felleskjøp
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Avisers Landsforening
Norske Fiskeoppdretteres Forening
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
Norske Skog
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
O. Kavli
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Orkla ASA
Oslo Børs
Oslo Statsadvokatembeter
Postbanken
Prior Norge
Rederienes Landsforening
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Reitangruppen
Riksadvokatembetet
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
Sivilombudsmannen
Skagerakkfisk
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statkraft
Statoil ASA
Synnøve Finden ASA
Teknologibedriftenes Landsforening
Telenor AS
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Tine Norske Meierier
Tono
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Unikorn AS
Verdipapirsentralen (VPS)
Vitusapotek
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
Statsministerens kontor  
Arbeids- og inkluderingsdep.  
Barne- og likestillingsdep.   
Finansdep.    
Fiskeri- og kystdep.   
Forsvarsdep.    
Helse- og omsorgsdep.  
Justis- og politidep.   
Kommunal- og regionaldep.  
Kultur- og kirkedep.  
Kunnskapsdep.     
Landbruks- og matdep.  
Miljøverndep.   
Nærings- og handelsdep.  
Olje- og energidep.   
Samferdselsdep.    
Utenriksdep.    
Datatilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen

Til toppen