Høring - Forslag til endringer i Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger § 21

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette ut et forslag til endring av saksbehandlingen etter § 21 første ledd i konkurranseloven. Forslaget innebærer at et vedtak av Kongen i statsråd om å tillate en foretakssammenslutning i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning etter konkurranseloven § 21 (1) ikke trenger avvente departementets klagebehandling og vedtak etter lovens § 16 slik ordningen er i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2007