Forslag til endringer i lov om verdipapirfond som følge av råds- og parlamentsdirektiv 2001/107/EF

Høringsfrist 4. oktober 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1294 FM CBe

01.07.2002

Vedlagt er Kredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 20. juni 2002 hvor det foreslås endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond som følge av råds- og parlamentsdirektiv 2001/107/EF om endringer av rådsdirektiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet).

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 4. oktober 2002. Høringsuttalelser på mer enn én side bes vedlagt på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet