Forslag til forskrift om auksjon av tillatelser til lakseoppdrett i 2024 - høring

Høringsnotatet gjelder tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjennom auksjon for tildelingsrunden 2024. Forslaget er en del av kapasitetsjusteringen som foregår i norsk lakse- og ørretoppdrett annet hvert år gjennom trafikklyssystemet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.05.2024

Vår ref.: 24/2766

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om tildeling av nye tillatelser med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjennom auksjon.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Frist for å sende inn høringssvar er 22. mai 2024. Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id3033375.

Høringsinnspill kan også leveres per e-post til postmottak@nfd.dep.no eller via brev.

Om forslaget

Overordnet foreslår departementet at auksjonen utformes som en simultan klokkeauksjon. Dette er i tråd med tidligere tildelingsrunder, og bør være et auksjonsformat de fleste budgiverne er kjent med. Simultan klokkeauksjon innebærer at budgiverne i sine bud angir ønsket mengde produksjonskapasitet i ulike produksjonsområder til gitte priser. I produksjonsområder hvor summen av etterspørsel overstiger tilbudt kapasitet økes prisen, og det holdes en ny budrunde. Ordningen med exit-bud videreføres, ettersom ordningen bidrar til å redusere sannsynligheten for usolgt kapasitet.

 

Departementet foreslår to mindre endringer i auksjonsregelverket, sammenlignet med auksjonen i 2022. Disse er knyttet til exit-bud og hvor mye informasjon om størrelsen på overskuddsetterspørsel den enkelte budgiver mottar underveis i auksjonen. Departementet foreslår at budgivere ikke gis anledning til å legge inn, redigere eller slette exit-bud fra tidligere runder i en senere runde. Vi mener dette vil redusere kompleksiteten i auksjonen, ved at budgivere får færre avgjørelser å ta stilling til i hver budrunde. Vi foreslår også at informasjon om overskuddsetterspørsel gis i intervaller, tilsvarende auksjonen i 2018. Informasjon om overskuddsetterspørsel er en viktig egenskap ved auksjonsdesignet, fordi det lar budgivere justere egne verdivurderinger i lys av andre budgiveres signaler. I auksjonene i 2020 og 2022 ble det derfor gitt eksakt informasjon om overskuddsetterspørsel i hver budrunde. Slik eksakt informasjon kan imidlertid innebære en risiko for uønsket strategisk budgiving, ved at enkelte aktører gjennomfører store reduksjoner i sine bud med sikte på å avslutte auksjonen tidlig. Departementet mener intervaller for overskuddsetterspørsel tilstrekkelig ivaretar budgivernes hensyn om å få bekrefte egne verdivurderinger, samtidig som det reduserer muligheten for uønsket strategisk budgiving.

 

Mer informasjon om exit-bud fremkommer av høringsnotatet punkt 3.4. Informasjonsregelen omtales i høringsnotatets punkt 3.3.3, og departementets forslag til intervaller omtales i det detaljerte regelverket art. 27.

 

Med hilsen

 

 

Kjersti Pauline Vartdal (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Erlend Svebestad

rådgiver

 

Agder fylkeskommune

Bivdu

Den Norske Veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeridirektoratet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen

Legemiddelindustrien

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivet Hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Tekna fiskehelseforeningen

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Virke

WWF