Forvaltning av statlige eierinteresser

Riksrevisjonen
Postboks 8130 Dep
0032 OSLO
Att: Ekspedisjonssjef Therese Johnsen


Deres ref
2001/227

Vår ref
200302856-16/LSN

Dato
03.09.2003


Forvaltning av statlige eierinteresser

Det vises til Deres brev av 20. august 2003 og vårt brev av 06. juni 2003.

Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet avkastningsmål for samtlige selskaper hvor departementet har en dominerende eierinteresse og hvor forretningsmessige mål er fremtredende. Departementet informerer selskapene om måltallene, som del av en løpende eierdialog hvor også andre spørsmål knyttet til eierrollen tas opp.

Avkastningsmål er særlig egnet for å måle et selskaps utvikling over tid. Samtidig inngår avkastningsforventninger som et viktig parameter ved verdivurdering av selskaper. Dersom en stor eier som Staten offentliggjør sine avkastningsmål, kan det derfor ha uønskede virkninger for prisingen av selskapet i markedet, eller det kan avsløre hvilke prisforventninger staten har ved salg av eierandeler. Blant annet for å unngå at departementets avkastningsmål slik influerer på markedets prising av selskapene vi har eierandeler i, ønsker vi ikke å kommunisere våre måltall skriftlig, verken overfor selskapene eller omverdenen. Eierskapsavdelingen vil gjerne i et møte med Riksrevisjonen få anledning til å gi en nærmere orientering om vår forvaltning av statlige eierinteresser. Vi vil da også redegjøre for vårt arbeid knyttet til avkastningsmål. Avtale om et slikt møte kan gjøres med seniorrådgiver Lars Nørgaard, tlf. 22 24 67 63.

Med vennlig hilsen
Reier Søberg
(e.f.)

Lars Nørgaard