Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028 - NB! En ny versjon erstatter denne

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2021-2028. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

Norsk versjon: FAF2021 (pdf)

Engelsk versjon: English version FAF 2021 (pdf)

Forsvarssektorens investeringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer regjeringen og Stortinget. FAF 2021–2028 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som planlagte prosjekter. For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av planlagte prosjekter, vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Store endringer og dynamikk i den sikkerhetspolitiske situasjonen er en av faktorene som kan gi behov for endrede prioriteringer. Ved å gjøre brukeren av FAF 2021 – 2028 oppmerksom på denne usikkerheten, tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.

Godkjente prosjekter blir ikke særskilt omtalt i FAF, men inngår i de samlede grafiske oversiktene i pkt. 3.

FAF ble utgitt første gang 16. mars 2009. FAF oppdateres som hovedregel årlig, og FAF 2021–2028 bygger videre på forrige utgave. Dokumentet legges ut som et elektronisk dokument og vil ikke bli publisert i papirformat. Sett i lys av anskaffelsesregelverkenes formålsbestemmelser og prinsippene om konkurranse og likebehandling, er det i tillegg utarbeidet en engelsk versjon.