Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser (følgebrev)

Lensmenn
Underfogder
Byfogder

Deres ref

Vår ref.

2003/02928b

Dato

30. juni 2003

GJELDSORDNINGSLOVEN – REGULERING AV LIVSOPPHOLDSSATSER

Vi viser til vedlagte rundskriv Q 08/03 av 30. juni 2003, som inneholder endringer i satsene for livsopphold etter gjeldsordningsloven. Satsene er regulert i samsvar med tidligere praksis.

Ved behandlingen av Ot. prp. nr. 99 (2001-2002) om endringer i gjeldsordningsloven uttalte stortingskomiteens flertall at livsoppholdssatsene for gjeldsordning bør tilsvare omlag 85 % av minstepensjonen, jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) side 11.

En slik endring vil medføre betydelige konsekvenser på flere områder. Dette gjelder særlig for adgangen til å oppnå gjeldsordning og kreditorenes stilling under gjeldsordningen. På grunn av gjeldsordningssatsenes utbredelse vil endringen også kunne få konsekvenser for gjeldsinnkrevingen generelt, samt ved fastsettelsen av underholdsbidrag. Også offentlige budsjetter kan bli berørt. Departementet anser det på denne bakgrunn nødvendig å utrede konsekvensene av å iverksette en oppjustering i en slik størrelsesorden før en eventuell ikrafttredelse. Gjeldende satser reguleres derfor i denne omgang opp med 5.13 % med virkning fra 1. juli 2003. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige økningen i Folketrygdens Grunnbeløp (G) fra 2002 til 2003.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Egil Rokhaug