Gjennomgang av de offentlig finansierte virkemidlene rettet mot næringslivet, brev til virkemiddelinstitusjonene av 18.01.2001

Brev til virkemiddelinstitusjonene
Deres refVår ref (bes oppgitt ved svar)Dato

2001/4997-

18.01.2002

Gjennomgang av de offentlig finansierte virkemidlene rettet mot næringslivet

Nærings- og handelsdepartementet har igangsatt en gjennomgang av de offentlig finansierte virkemidlene rettet mot næringslivet.

Gjennomgangen vil foregå i nært samarbeid med andre departement med ansvar for næringsrettede virkemidler. Det legges videre opp til en bred prosess som involverer næringslivet, interesseorganisasjonene og virkemiddelapparatet.

Departementet vil fremlegge forslag til innretning av virkemidler og organisering for regjeringen sommeren 2002.

Bakgrunn

Regjeringens tiltredelseserklæring, Sem-erklæringen, varsler en omlegging av virkemidlene overfor næringslivet med økt vekt på generelle rammebetingelser. Samarbeidsregjeringen vil legge til rette for at Norge skal være et attraktivt land for investeringer og for utvikling av nye ideer og virksomheter. I denne sammenheng uttrykkes behov for en gjennomgang av de direkte virkemidlene overfor næringslivet for å vurdere innretning og omfang.

For de offentlig finansierte virkemidlene vil dette innebære en dreining mot bl.a. forskning og kompetanseheving, idé-, utviklings- og kommersialiseringsfasen. Videre vektlegges effektive og konkurransedyktige virkemidler for handelsfremme og internasjonalisering.

Mål for gjennomgangen

Målet for gjennomgangen vil være å få vurdert:

  • Balansen og samspillet mellom generelle rammebetingelser og direkte virkemidler.
  • Områder hvor det offentlige virkemiddelapparatet bør spille en rolle og hvor det private markedet på egen hånd fungerer effektivt, herunder hvilke aktiviteter som kan settes ut på anbud.
  • Hvilke virkemidler som samfunnsøkonomisk er effektive innenfor de ulike politikkområdene, herunder arbeidsdeling og samspill mellom virkemidler og institusjoner. Her vil både eksisterende og nye virkemidler bli vurdert.
  • Organisatorisk løsning tilpasset de politiske målene og valg av virkemidler.

Gjennomgangen vil inkludere offentlige virkemidler som tilskudd, lån, garantier, egenkapital, informasjon, rådgivning, infrastruktur og nettverk, samt tilskudd til markedsføring og profilering nasjonalt og internasjonalt under bl.a. Norges Eksportråd, Norges Turistråd, Norsk Designråd, Norsk Romsenter, SIVA, SND, SND Invest AS, Statens Investeringsselskap AS, Statens veiledningskontor for oppfinnere, såkornkapitalordningen og programmer i Norges forskningsråd.

Innspill fra virkemiddelapparatet

I forbindelse med gjennomgangen ber departementet om følgende:

  • Beskrivelse av virkemidler og mål for disse
  • Redegjørelse for eventuelle evalueringer av virkemidlene og måloppnåelse
  • Vurdering av overlappende virksomhet med andre offentlige virkemidler eller privat virksomhet
  • Vurdering av muligheter for å sette ut virkemidler på anbud

Skriftlig innspill må være departementet i hende innen 1.3.2002. Det bes også om å få oppgitt en kontaktperson.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef Jan Farberg (tlf. 22 24 04 00) eller til underdirektør Marius Trana (tlf 22 24 66 59) i Nærings- og handelsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Jan Farberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Flemming Gade Skorstad
rådgiver