h-brev 05.03.2002

Forslag om endringer i forskrift nr. 48 til merverdiavgiftsloven - Fravikelse av utredningsinstruksen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/85 SL

5.03.2002

Forslag om endringer i forskrift nr. 48 til merverdiavgiftsloven – Fravikelse av utredningsinstruksen

Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev av i dag hvor det er foreslått enkelte endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48). Bakgrunnen for forslaget er at personbefordring med luftfartøy fra 1. april 2002 ikke lenger vil være nullsatset etter merverdiavgiftsregelverket, men helt unntatt fra avgiftsområdet. Høringsfristen er satt til 18. mars 2002.

Høringsfristen skal i henhold til utredningsintruksen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker, se instruksens punkt 5.2. Kortere frist kan bare fastsettes dersom særlige omstendigheter gjør det nødvendig, se instruksens punkt 1.3. Beslutning om fravikelse fattes av statsråden i fagdepartementet.

Jeg har truffet beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen. Bakgrunnen for at det i dette spesielle tilfelle er nødvendig med en så kort høringsfrist, er den korte tiden fram til 1. april 2002 da forskriftsendringen må være på plass, jf. den redegjørelse som er gitt i høringsbrevet. Jeg viser også til at dette er et forslag som er positivt for luftfartsnæringen.

Med hilsen

Per-Kristian Foss