Habilitetsinnsigelse mot fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fornyings, - administrasjons- og kirkedepartementet har kommet til at fylkesmann Hans J. Røsjorde etter forvaltningslovens regler ikke kan anses som inhabil til å behandle klagesakene i tilknytning til klagesak om rammetillatelse til ny ambassade for Amerikas forente stater.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til habilitets-innsigelsen fra Husebygrenda borettslag av 23. desember 2010, som er rettet mot fylkesmann Hans J. Røsjorde. Habilitetsinnsigelsen konkluderer med at fylkesmann Hans Røsjorde må anses som inhabil til å kunne behandle klagesakene som er knyttet til byggingen av ny amerikansk ambassade.

Konklusjon: Fornyings, - administrasjons- og kirkedepartementet har kommet til at fylkesmann Hans J. Røsjorde etter forvaltningslovens regler ikke kan anses som inhabil til å behandle klagesakene i tilknytning til klagesak om rammetillatelse til ny ambassade for Amerikas forente stater.
 

Saken

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har videresendt brev fra Husebygrenda borettslag, hvor de mener at fylkesmann Hans Røsjorde er inhabil. Borettslaget har satt frem ønske om at fylkesmannens nærmeste overordnede skal vurdere spørsmålet om habilitet. Inhabilitetsinnsigelsen gjelder fylkesmann Hans J. Røsjordes behandling av klager i tilknytning til klagesak om rammetillatelse til ny ambassade for Amerikas forente stater.

Forvaltningsloven (fvl) § 8 viser til at dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. I dette tilfellet har Husebygrenda borettslag, som part i klagesakene, bedt om at fylkesmann Røsjordes overordnede behandler saken. FAD er da rett instans for å avgjøre spørsmålet om Røsjordets habilitet.
 

Vurdering

Fvl § 6 omhandler ulike forhold hvor en offentlig tjenestemann kan anses inhabil til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Andre ledd viser til at det kan være tale om inhabilitet når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet. Det skal bl.a. legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som han/hun har nær tilknytning til. I grensetilfeller skal det også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av en part.

I dette tilfellet vil ikke en avgjørelse i klagesaken knyttet til den amerikanske ambassaden innebære særlig fordel, tap eller ulempe for Røsjorde. Men det må videre vurderes om tilliten til Røsjordes upartiskhet har blitt svekket av de forholdene Husebygrenda borettslag tar opp. I dette tilfellet er det også en av partene som har reist inhabilitetsinnsigelsen.

Det er bare der særegne forhold kan sies å være egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet, at inhabilitet foreligger. I denne saken er det to konkrete forhold som Husebygrenda borettslag tar opp:

 1. Møtet med USAs ambassadør desember 2009
   
  I brevet viser Husebygrenda borettslag til et referat Wikileaks har lagt frem, som omhandler et møte som har funnet sted mellom fylkesmann Røsjorde og USAs ambassadør Barry White 23. desember 2009. Bakgrunnen for dette møtet var at den amerikanske ambassadøren ønsket å ha en samtale med fylkesmannen i Oslo og Akershus. I referatet fra møtet, som er en oppsummering fra ambassadøren, går det frem at Røsjorde tilbød ambassadøren å formidle kontakt med Plan- og bygningsetaten i Oslo dersom det var behov for det.  Den amerikanske ambassadøren benyttet seg aldri av tilbudet.
   
  Røsjorde har bekreftet at han gav et slikt tilbud, men har begrunnet det med at det er naturlig for ham å spørre en ny ambassadør i Oslo om han trenger bistand. Røsjorde har vist til at referatet er en oppsummering av ambassadørens oppfatning av samtalen de hadde, og at han ikke kan gå god for ambassadørens oppfatning og tolkning av denne samtalen.
   
  FAD viser til den konkrete uttalelsen Røsjorde skal ha kommet med i følge referatet. Røsjorde skal ikke ha henvist til en konkret medarbeider i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Det er heller ikke gjort forsøk på å påvirke eller instruere noen til å fatte et bestemt vedtak. Det er nærliggende å se på uttalelsen i lys av at det her er tale om en høflighetsvisitt. FAD er av den oppfatning at referatet og uttalelsen, slik den er nedskrevet, ikke utgjør et særegent forhold i forvaltningslovens forstand (fvl § 6). 
   
 2. Carnegie heltefond i Norge
   
  Husebygrenda borettslag viser til at fylkesmann Røsjorde og den amerikanske ambassadøren sitter sammen i Carnegi heltefond sammen med en tredje person. De reiser tvil om et slikt verv og en slik styredeltakelse sammen med de ulike USA-ambassadører over lang tid skaper en særlig nærhet mellom ambassadens representant og Røsjorde personlig.
   
  Styret i Carnegie heltefond i Norge består for tiden av fylkesmann Hans J. Røsjorde, sjøkaptein Bjørn Håberg og den amerikanske ambassadøren i Norge.  Fylkesmennene vil ofte sitte med ulike verv i kraft av sine roller som fylkesmenn. Når fylkesmennene får forespørsler om å inneha et verv, blir det fortløpende vurdert av både fylkesmannen og FAD om vervet kan føre til inhabilitet. Det er ikke uvanlig at fylkesmennene i kraft av sine stillinger jevnlig møter representanter for ulike organisasjonrer uten at dette gjør dem inhabile i saker knyttet til disse bekjentskapene, med mindre det er tale om særlig nære vennskapsforhold.
   
  FAD kan ikke se at styrevervet til fylkesmann Røsjorde i Carnegie heltefond har medført et slikt særlig nært vennskapsforhold.

Konklusjon:
Fornyings, - administrasjons og kirkedepartementet har kommet til at fylkesmann Hans J. Røsjorde etter forvaltningslovens regler ikke kan anses som inhabil til å behandle klagesakene i tilknytning til klagesak om rammetillatelse til ny ambassade for Amerikas forente stater.

Denne avgjørelsen er ikke å anse som et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.


Med hilsen

 

Kasper Holand (e.f.)
ekspedisjonssjef
Svein Berbu
avdelingsdirektør


 
Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO