Håndtering av avslutningsforpliktelser ved andelsoverdragelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Norsk petroleumsvirksomhet har i stor grad vært dominert av rettighetshavere med solid finansiell styrke. Etter hvert som ressursene på kontinentalsokkelen modnes vil det være behov for et bredere aktørbilde . Et bredere aktørbilde betyr imidlertid også at selskaper med mindre finansiell styrke etablerer seg. Olje- og energidepartementet har vurdert de utfordringer en økt andel av finansielt mindre sterke aktører på norsk kontinentalsokkel fører med seg, spesielt med tanke på å møte kommende avslutningsforpliktelser på felt.

Olje- og energidepartementet vurderer derfor å stille nye vilkår ved godkjenning av andelsoverdragelser i utvinningstillatelser.

Departementets forslag fremgår av et høringsbrev som også er oversendt berørte parter.

Frist for å inngi høringsuttalelser er 1. mars 2005.