hnotat 02.07.2002

Høringsnotat om lovhjemmel som gir Statens innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: