Hnotat 05.11.2002

Høringsnotat om endring av tolloven § 60 første ledd og § 66 (økt strafferamme mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. Innledning

Departementet foreslår i dette notatet å endre tolloven § 60 første ledd og § 66. Forslaget om endring av tolloven § 66 går i korthet ut på at strafferammen i tolloven § 66 første ledd for ”særlig grov” overtredelse av tolloven §§ 61-65, heves fra 2 år til 6 års fengsel for overtredelser uført med forsett eller grov uaktsomhet.

Tolloven § 66 annet ledd angir hvilke omstendigheter som skal tillegges vekt ved vurderingen av om en overtredelse av tolloven §§ 61-65 skal regnes som ”særlig grov”. Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at også omstendigheter som ”om inn- og utførsel av varen er forbudt eller underlagt særlige vilkår”, tillegges vekt ved denne vurderingen.

Etter tolloven § 60 første ledd er overtredelser som nevnt i tolloven kapittel X. Straff og administrative konsekvenser m.v., straffbare også når de er begått av uaktsomhet. Simpel uaktsomhet er her tilstrekkelig. Tolloven § 60 første ledd foreslås endret slik at det fremgår at skyldkravet der gjelder ”dersom annet ikke er bestemt”.

2. Gjeldende rett

Tolloven inneholder grunnleggende plikter for inn- og utførsel av varer. Bestemmelsene skal ikke bare sikre at toll- og avgiftskrav som oppstår ved innførselen fastsettes korrekt, men også at ikke noen ulovlig innfører varer som narkotika, våpen og lignende. Tollovertredelser er belagt med straff etter tolloven §§ 60 – 66.

Tolloven § 61 retter seg mot brudd på inn- og utførselsprosedyrene. Etter første ledd er det straffbart å innføre eller utføre en vare utenom tollvesenets kontroll i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i tolloven. Det samme gjelder å disponere over en vare i strid med tollovgivningen. Det klassiske tilfellet er smugling av varer inn til Norge, det vil si å innføre varer uten å oppgi dette til tollvesenet i strid med tolloven § 24.

Etter tolloven § 62 er det straffbart å inngå avtale med noen i inn- eller utland med sikte på inn- eller utførsel av varer i strid med tollovgivningen. Etter tolloven § 63 er det videre straffbart å transportere, oppbevare, skjule, avhende, overlate til andre eller erverve vare som er innført eller disponert over i strid med tollovgivningen. Tolloven § 64 rammer uriktige opplysninger m.m. og uriktig opprinnelsesbevis, mens tolloven § 65 rammer brudd på tollvesenets lås eller segl.

Overtredelse av tolloven §§ 61-65 straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. Et unntak fra dette gjelder for overtredelser som nevnt i § 65 annet ledd, som bare straffes med bøter. Etter denne bestemmelsen vil den som er ansvarlig for tollvesenets lås eller segl straffes med bøter dersom tollvesenets lås eller segl rettsstridig er brutt, og bruddet skyldes forsømmelse fra hans side eller hvis han ikke etter bruddet har truffet forsvarlige tiltak for å hindre at noen vare kunne fjernes eller forandres.

Når en overtredelse av tolloven §§ 61-65 er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil to år eller begge disse straffer, jf. tolloven § 66 første ledd. I tolloven § 66 annet ledd er det angitt hvilke momenter som skal tillegges vekt ved avgjørelsen av om en overtredelse av tolloven §§ 61-65 skal anses som særlig grov. Det skal legges vekt på om overtredelsen har stort omfang, om de varer den gjelder var bestemt til å omsettes av lovovertrederen, om denne tidligere er dømt for overtredelse av tollovgivningen eller om det foreligger andre omstendigheter av skjerpende art. Tollovkomiteen hadde i sin innstilling foreslått at lovteksten også uttrykkelig skulle nevne at det ved vurderingen skulle tas hensyn til om innførsel av varen var forbudt eller underlagt særlige vilkår, og om overtredelsen innebar brudd på vilkårene for en tilstått bevilling. Disse forholdene ble sløyfet i det endelige forslaget, men vil kunne ha betydning som ”andre omstendigheter av særlig skjerpende art”.

Ved smugling, både av smått og stort, benyttes oftest inndragning av smuglergodset som tilleggsstraff til bøter og fengsel. Dette forutsettes ikke endret.

Ved overtredelse av alkoholloven § 10-1 tredje ledd er strafferammen 6 år dersom saken gjelder et meget betydelig kvantum alkoholholdig drikk. Tolloven og alkoholloven kan anvendes i konkurrens. Dette innebærer at den samlede strafferamme ved ulovlig innførsel av alkohol i enkelte tilfeller blir 8 års fengsel, jf. straffeloven § 62.

Straffelovens bedrageribestemmelser kan videre i visse tilfelle anvendes på tollovertredelser. Strafferammen for grovt bedrageri er inntil seks års fengsel, jf. straffeloven § 271. Også denne bestemmelsen vil kunne benyttes i konkurrens med tolloven. Anvendelse av bedrageribestemmelsene forutsetter imidlertid at noen er blitt forledet. Der den ulovlige innførselen skjer utenom tollvesenets kontroll, vil bedrageribestemmelsene ikke kunne benyttes. Tollvesenet er da ikke forledet til noen handling som volder skade for staten, det vil si å ikke kreve eller kreve opp for lite avgift. I disse tilfeller må tollovens bestemmelser anvendes alene.

3. Bakgrunn

Det har fra flere hold vært reist spørsmål om å heve strafferammene i tolloven. Både alkoholloven § 10-1 tredje ledd, merverdiavgiftsloven § 72, ligningsloven § 12-2 og straffeloven § 271 har en maksimumstraff på inntil seks år. Strafferammen i alkoholloven ble hevet fra 2 år til 6 års fengsel ved lov 15. mars 1991 nr. 5, fra Innst O nr. 25 (1990-91) side 7 siteres:

”Det vises til at det har vært en rekke store saker om smugling av sprit og produksjon av hjemmebrent. Det dreier seg om velorganisert kriminalitet med betydelig profitt. Den ulovlige innsmugling og omsetning av alkohol står ofte i forbindelse med annen alvorlig kriminell virksomhet.”

Tilsvarende hensyn kan anføres for også å heve strafferammen i tolloven § 66 fra 2 til 6 år. En heving av strafferammen til 6 år vil også være i samsvar med strafferammen for tilsvarende bestemmelse i Sverige.

Mens merverdiavgiftsloven § 72 krever forsett for å idømme fengselsstraff, rammer ligningsloven § 12-2 og straffelovens bedrageribestemmelser også grov uaktsomhet. Et vilkår for straff etter disse bestemmelsene er at unndragelse er utført for å unndra avgift eller skatt i vinnings hensikt. Tollovens straffebestemmelser rammer i tillegg simpel uaktsomhet. Etter tolloven er det videre ikke noe krav til vinnings hensikt bak overtredelsen. Ved vurderingen av om en overtredelse av tolloven §§ 61-65 er særlig grov, skal det imidlertid legges vekt på om de varer overtredelsen gjelder var bestemt til å omsettes av lovovertrederen.

Tolloven har en rekke bestemmelser om hvilke plikter importører og transportører generelt har til å melde seg for tollvesenet og til å gi opplysninger om vareførsel. Dette gjelder uavhengig av om det skal betales toll ved innførselen. Brudd på disse prosedyrebestemmelsene kan medføre bøter og/eller fengsel. Etter departementets oppfatning foreligger det ikke behov for å heve den generelle strafferammen for denne type overtredelser, for eksempel hvor det uaktsomt er avgitt en uriktig tolldeklarasjon uten at det foreligger hensikt om å unndra pliktig avgift.

Det foreligger i dag spesialbestemmelser for ulovlig innførsel av alkoholholdig drikk og narkotika i henholdsvis alkoholloven og straffeloven. Behovet for økt strafferamme i tolloven § 66 aktualiseres mest på områder hvor det ikke foreligger slike bestemmelser, eller hvor vilkårene for straff etter straffelovens bedrageribestemmelser i det konkrete tilfellet ikke er oppfylt. Dette gjelder særlig ved smugling av større mengder sigaretter og kjøtt. Det dreier seg her blant annet om betydelige avgiftsunndragelser. Behovet for strengere straff i tolloven § 66 har imidlertid også aktualisert seg i forhold til internasjonal spritsmugling.

ØKOKRIM har flere saker som gjelder overtredelse av tolloven. De fleste sakene gjelder spritsmugling. I disse sakene er det som regel tale om organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger. Prinsippet om dobbel straffbarhet gjelder ved de fleste former for internasjonalt straffesaksarbeid. Dette innebærer at forholdet som danner grunnlag for samarbeid og bistand må være straffbart i så vel anmodende som anmodede stat. Alkoholloven er et særnorsk fenomen, og ØKOKRIMs erfaring er at de fleste land avslår å yte bistand på grunnlag av overtredelse av denne loven. Man står da igjen med overtredelse av tolloven, hvor strafferammen er 2 år. Strafferammen er et signal om alvoret i saken og straffeverdigheten av en overtredelse. Den lave strafferammen i tolloven gir ØKOKRIMs rettsanmodninger til utlandet for overtredelse av tolloven liten tyngde og det kan være vanskelig å anmode om at sakene skal gis prioritet.

Andre europeiske land har høyere strafferammer i sine tilsvarende lover. Strafferammen i Sverige er til sammenligning 6 års fengsel. Det kan være uheldig at Norge har et lavere straffenivå enn andre land. Et høyt avgiftsnivå gir store fortjenestemuligheter, og Norges lave strafferammer kan i seg selv medføre en fare for at Norge anses om et attraktivt land for smugling.

4. Departementets forslag

4.1 Tolloven § 66 første ledd

Departementet foreslår at strafferammen for særlig grove tollovertredelser i tolloven § 66 heves fra 2 år til 6 års fengsel for overtredelser utført med forsett eller grov uaktsomhet. Forslaget medfører at strafferammen for grove tollovertredelser blir i samsvar med strafferammen for tilsvarende bestemmelser i ligningsloven § 12-2, merverdiavgiftloven § 72 mv. Videre blir skyldkravet ved idømmelse av fengsel inntil 6 år etter tolloven § 66 mer i samsvar med skyldkravet etter andre sammenlignbare straffebestemmelser.

Forslaget medfører at det fortsatt kan idømmes skjerpet straff inntil 2 år etter tolloven § 66 for overtredelser utført med simpel uaktsomhet. Det foreslås ikke innført et generelt krav om forsett eller grov uaktsomhet etter tolloven § 66. Et slikt forslag ville ha medført at strafferammen for idømmelse av fengselsstraff for grove overtredelser av tolloven §§ 61-65 utført med simpel uaktsomhet, ble redusert fra 2 år til 6 måneder. Straffelovkommisjonen har uttalt at det bør vises generell tilbakeholdenhet med å foreslå simpel uaktsomhet videreført som skyldkrav i straffelovgivningen. Flere hensyn kan etter departementets syn imidlertid tale for fortsatt å operere med simpel uaktsomhet som skyldkrav. Et slikt skyldkrav vil lette kravene til bevisføring. Skjerpes skyldkravet til grov uaktsomhet, vil dette vanskeliggjøre domfellelse av mindre overtredelser. Dette vil igjen kunne resultere i dårligere etterlevelse av tollovgivningen. Den enkelte importør/eksportør av varer har et selvstendig ansvar for å følge fastsatte regler og prosedyrer. Systemet bygger i stor grad på tillit. Det er derfor viktig at de sanksjonsmuligheter en har til rådighet overfor de som ikke følger opp sine plikter etter tollovgivningen er effektive.

Den samlede strafferammen for overtredelser som rammes av både forslag til økt straff i tolloven § 66 første ledd og alkoholloven § 10-1 tredje ledd, blir 9 års fengsel, jf. straffeloven § 62. Ulovlig innførsel og salg av brennevin vil rammes både av tolloven og alkoholloven. Den samlede strafferammen for slike overtredelser vil derfor bli høyere enn det som følger av tollovens straffebestemmelser.

4.2 Tolloven § 66 annet ledd

Det er viktig å synliggjøre at ulovlig inn- og utførsel er mer straffeskjerpende enn for eksempel overtredelse av meldeplikt til tollvesenet. Departementet foreslår derfor at tolloven § 66 annet ledd endres slik at det der fremgår uttrykkelig at også inn- og utførsel av varer som er forbudt eller underlagt særlige vilkår, skal være en omstendighet som tilsier skjerpet straff. Slike hensyn vil i dag kunne tillegges vekt, men da som ”andre omstendigheter av særlig skjerpende art”. Det må antas at en slik tilføyelse vil medføre at det sjelden vil være aktuelt å anse overtredelser av rene prosedyrebestemmelser som en ”særlig grov” overtredelse av tolloven §§ 61-65.

Et alternativt forslag for å forhindre at overtredelse av rene prosedyrebestemmelser rammes, kan være å heve strafferammen til 6 år i tolloven § 66 bare for forsettelig eller grov uaktsom inn- og utførsel av en større mengde høyavgiftsbelagte varer eller ulovlige varer. Et mothensyn her er at tolloven er en generell lov og at en bestemmelse som rammer kun enkelte varegrupper, ideelt sett burde vært plassert i spesiallovgivningen. Dessuten ville blant annet kjøttsmugling (i det store formatet) kunne falle utenfor straffeskjerpelsen i dette alternativet, noe som antas lite ønskelig. Departementet anbefaler ikke dette alternativet.

4.3 Tolloven § 60 første ledd

Etter tolloven § 60 første ledd er overtredelser som nevnt i §§ 61 - 66 straffbare også når de er begått av simpel uaktsomhet. Et krav om forsett eller grov uaktsomhet ved idømmelse av fengsel inntil 6 år innebærer at det gjøres unntak fra denne bestemmelsen. Departementet foreslår å endre tolloven § 60 første ledd slik at det fremgår at skyldkravet der gjelder dersom annet ikke er bestemt.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er etter forholdets natur vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av å heve strafferammen i tolloven som foreslått. Økes strafferammen i tolloven vil dette imidlertid bidra til å lette arbeidet ved internasjonalt samarbeid og utlevering av lovovertredere. Økt strafferamme antas videre å få en preventiv virkning ved at smugling blir mer avskrekkende, og at det dermed blir mindre attraktivt å smugle varer inn i Norge.

Forslag

til lov om endring i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

I lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll § 66 gjøres følgende endringer:

I

§ 60 første ledd skal lyde:

De overtredelser som er nevnt i dette kapittel, er straffbare også når de er begått av uaktsomhet dersom annet ikke er bestemt.

§ 66 skal lyde:

Når en overtredelse av §§ 61-65 er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år eller begge disse straffer. Forsettelig og grov uaktsom overtredelse, straffes med fengsel inntil 6 år.

Ved avgjørelsen av om overtredelsen skal regnes som særlig grov, legges vekt på om overtredelsen har stort omfang, om inn- og utførsel av varen er forbudt eller underlagt særlige vilkår, om de varer den gjelder var bestemt til å omsettes av lovovertrederen, om denne tidligere er dømt for overtredelse av tollovgivningen eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

II

Endringene under I trer i kraft straks.