Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

hnotat 08.07.2002

Høringsnotat - ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods samt forenklet fortolling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

1. Innledning

Formålet med den nye forskriften er først og fremst å foreta en omredigering, slik at den fremstår som mer oversiktlig og brukervennlig enn gjeldende forskrift. Departe­mentet har også sett nærmere på de vilkår som er satt for toll- og avgifts­fritak generelt og for særskilte grupper, med sikte på å gjøre forskriften mindre komplisert. Det er lagt stor vekt på å finne praktikable løsninger uten at dette skal medføre en for stor utvidelse av reisegods­ordningen.

Departementet har tatt utgangspunkt i at forskriften har som hovedformål å gi et begrenset toll- og avgiftsfritak for personer som har vært ute og reist, og at en slik ordning har store praktiske fordeler for tollvesenet. Fritaksordningen for personer bosatt i Norge bygger i stor grad på tradisjon, og ordningens omfang begrenses først og fremst av interne konkurranse­forhold og provenymessige årsaker. For utenlandske turister som kommer til Norge innebærer deler av ordningen i tillegg en gjennomføring av Norges folkerettslige forpliktelser.

Departementet har tatt utgangspunkt i at forskriften ikke skal ha bestemmelser som i første rekke ivaretar sikkerhets-, helse- eller næringshensyn el. Restriksjoner som begrunnes med slike hensyn bør mer direkte reguleres i annet regelverk, og ikke knyttes til toll- og avgiftsfritaket. Det blir dermed mer synlig hvorfor restriksjonen er der og de respektive fagmyndigheter vil da fortløpende kunne vurdere behovet for restriksjonen. Hoved­regelen er derfor at forskriften viser til at andre begrensninger for innførselen kan følge av annet regelverk, jf. Ny § 1 annet ledd.

Saklig sett skal forskriften omhandle i hovedsak tre forhold. Det er det endelige toll- og avgiftsfritaket som gis ved innreise til Norge, det betingede fritaket ved midlertidig opphold i Norge samt reglene for forenklet fortolling. Slik er også den nye forskriften disponert, og det vil bli redegjort for disse bestemmelsene under hhv. Pkt. 2, 3 og 4 nedenfor.

2. Toll- og avgiftsfri innførsel

Dette punktet redegjør nærmere for forslag til endringer knyttet til det endelige fritaket ved innførsel. De generelle vilkår og fastsettelse av vareverdi er behandlet under pkt. 2.1 og de generelle bestemmelsene om verdigrenser, kvoter og unntak for bestemte varer er behandlet under pkt. 2.2. I tillegg er det i dagens forskrift også spesielle bestemmelser som avgrenser fritaket etter hvem som reiser, hvordan reisen er foretatt, hvor den reisende kommer fra etc. I forhold til disse bestemmelsene tar pkt. 2.3 opp forholdet til transportpersonalet, pkt. 2.4 begrensningen for reisende med turistfartøy og de såkalte korte rutene, og pkt. 2.5 tar for seg andre endringer.

2.1 Generelle vilkår og fastsettelse av vareverdi

De generelle vilkår for toll- og avgiftsfri innførsel er samlet innledningsvis, sammen med bestemmelsen om beregning av vareverdi. Bestemmelsene finnes i dag i § 3 nr 1-4.

Til § 2

Første ledd presiserer at bestemmelsen kun gjelder for §§ 4 og 5 (endelig toll- og avgiftsfri innførsel, og dermed ikke for § 6 om midlertidig innførsel(det vises til pkt. 3 nedenfor). For øvrig videreføres vilkåret om at vedkommende selv må innføre varen. ”Håndbagasje” er likevel endret til ”bagasje” for å gjøre det klart at vilkåret ikke er til hinder for at varene kan fraktes i bagasjerommet på et kjøretøy.

Flere personer som er passasjerer i samme kjøretøy kan som i dag også oppbevare reisegodset samlet i dette. Formålet med bestemmelsen er at varene er lett tilgjengelig ved grensepassering, og at den enkelte på forespørsel fra tollvesenet kan identifisere sine varer. Det er her som ellers ved påberopelse av et fritak den reisende som må sannsynliggjøre overfor tollvesenet at vilkårene for fritak er oppfylt. Som i dag er det ikke anledning for den reisende å for eksempel oppbevare varene i et annet kjøretøy enn det vedkommende er passasjer i.

Annet ledd første punktum innebærer en utvidelse av dagens ordning ved at de innførte varene kan gis bort til andre enn nærstående. Det vil fortsatt ikke være anledning til å innføre varer på vegne av andre (ved bruk av egen kvote) hvor den reisende får refundert sine utlegg til varekjøpet. Det er videre fortsatt et hovedkrav om at innførselen ikke har et ervervsmessig formål. Dette innebærer at de innførte varer for eksempel ikke kan gis bort i reklameøyemed.

I Tredje ledd er inntatt en begrensning for barn som ikke er fylt 12 år. Dette er en videreføring av gjeldene rett.

Til § 3

Forslaget er en materiell videreføring av gjeldende rett.

2.2 Generell avgrensingen av fritakene

2.2.1 Verdigrensen

En person som har vært ute i 24 timer kan ta med varer til en verdi av inntil
kr 5 000,- uten å avgiftsbelegge dette ved innreisen til Norge. Ved opphold under 24 timer kan det én gang i dette tidsrommet innføres varer til en verdi av inntil kr 2 000,-.

Grensene har ikke vært justert siden midt på 90-tallet. Derfor foreslår departementet å heve disse verdigrensene opp til hhv. 6 000 kroner og 3000 kroner.

2.2.2 Kvotebelagte varer

Dagens regler

Innenfor verdigrensen er det oppstilt kvoteregler. For personer som har vært ute mer enn 24 timer gjelder de vanlige tax-free kvotene for alkohol (inntil 1 liter brennevin og 1 liter vin, eller to liter vin, og 2 liter øl) og tobakksvarer (inntil 200 sigaretter eller 250 g tobakksvarer).

I tillegg er det kvoter på sukker (5 kg) og sjokolade- og sukkervarer (1 kg). Videre gjelder det særskilte kvoter for innførsel av en rekke jordbruksvarer (10 kg av meieriprodukter, korn og melvarer, frukt, bær, grønnsaker, blomsterløk/-knoller, avskårne roser, nelliker, gerbera og brudeslør). Innenfor disse 10 kg kan det tas med inntil 3 kg kjøtt, flesk og bearbeidede kjøttvarer).

For reisende som har vært ute mindre enn 24 timer gjelder tilsvarende kvoter, men kvoten for alkohol og tobakksvarer kan kun innføres avgiftsfritt dersom varene er kjøpt i beskattet stand i Danmark, Sverige og Finland. Er dette ikke tilfellet reduseres kvoten til 40 sigaretter eller 20 sigarer eller sigarillos eller 100 gram andre tobakksvarer (§ 2 nr. 6 annet ledd).

I tillegg kan det innføres toll- og avgiftsfritt den mengde drivstoff som rommes i motorvognens eller motorbåtens normale drivstofftanker, dog maksimalt 600 liter. I tillegg er det åpnet for avgiftsfri innførsel av inntil 10 liter på godkjent reservekanne. Bestemmelsen er spesiell ved at den også gjelder innførsel i ervervsmessig sammenheng.

I tillegg har dagens forskrift spesielle kvoter for personer som er i tjeneste på transportmiddel (§ 5 nr. 2), passasjerer på korte ruter (§ 6 nr. 1) og for passasjerer på turistfartøy (§ 6 nr. 2). Se om dette pkt. 2.3 og 2.4 nedenfor.

Foreslåtte endringer

Det er foreslått i forskriften at kvotene oppheves med unntak av kvotene for alkohol, tobakk og kjøttvarer. Forslaget innebærer likevel at dagens kjøttkvote økes fra 3 kg til 10 kg. Det er ikke foreslått endringer i forhold til drivstoff.

Det er lagt vekt på at hensynet til innenlands konkurranse er tilstrekkelig i varetatt gjennom verdigrensen, i stedet for at konkurranseforholdene skal vurderes ut fra den enkelte vare. Det kan ellers bli tilfeldig hvilke varer som oppnår beskyttelse på denne måten.

Det er vurdert om en opphevelse av dagens mengdekvoter for jordbruksvarer og økningen av kjøttkvoten til 10 kg vil kunne få for store konsekvenser for norsk landbruk og næringsmiddelindustri gjennom en betydelig økning av grensehandelen og uthuling av importvernet. I tillegg oppstår spørsmålet om det vil bli etablert en praksis med videresalg av lovlig importerte varer.

Det vises her til at det også etter den nye forskriften er et vilkår at varene som innføres er til personlig bruk, herunder gaver, og ikke til ervervsmessig bruk. Det er den enkelte som i en kontrollsituasjon må sannsynliggjøre for tollvesenet at dette er tilfelle. Innførsel for videresalg vil være ulovlig. Dersom det foretas innførsel av store mengder varer innenfor verdigrensen, vil dette normalt medføre at tollvesenet ser nærmere på om vilkåret om personlig bruk er oppfylt.

Det vises også til at det ikke er gitt at endringen vil medføre en betydelig økning i grensehandelen. Det er ikke uten videre tilfellet at personer som bor nær grensen vil handle mer av de opphevede kvotevarene i Sverige fordi om kvoten nå fjernes. I tillegg vil opphevelsen av grensen tvert i mot kunne medføre at disse drar færre ganger over grensen. Dette vil i så fall medføre reduksjon i handelen av andre varer. Økningen i kjøttkvoten vil kanskje medføre at personer som bor lenger inne i landet ser seg tjent med en reise til Sverige, men dette vil trolig innebære en beskjeden økning.

Det vises for øvrig til at det er mye som tyder på at grensen på 3 kg i dag ofte blir brutt. Fjerning av kvoten vil derfor bringe regelverket mer i samsvar med folks rettsfølelse.

I dag kan kvoten for alkohol og tobakksvarer også tas med dersom denne er kjøpt i beskattet stand i Sverige, Danmark eller Finland selv om oppholdet er på under 24 timer. I forskriften er dette foreslått endret til å omfatte alle EØS-land. Departementet ser ingen grunn til at en dagstur til England bør behandles annerledes enn en dagstur til Sverige. I forbindelse med at det foreslås at kvoten kan tas med fra alle EØS-land ved opphold under 24 timer dersom den er kjøpt beskattet, foreslås det at den spesielle regelen om tax-free kvote på 40 sigaretter eller 20 sigarer eller sigarillos eller 100 gram andre tobakksvarer oppheves. Alkohol og tobakk kan etter dette kun kjøpes helt avgiftsfritt dersom oppholdet i utlandet er på over 24 timer.

Det vil fortsatt ikke kreves at øvrige varer som parfyme, klær etc. må være beskattet for å kunne innføres som reisegods. Dette medfører at de varene som selges i tax-free butikkene, med unntak av alkohol og tobakk, kan innføres helt uten avgifter innenfor verdigrensen. Dette enten de er kjøpt på ferge eller i butikk. Verdigrensen vil på vanlig måte avhenge av oppholdets lengde.

2.2.3 Unntatte varer

Dagens regelverk

I dag er følgende varer unntatt: Motorkjøretøyer samt karosserier, understell, motorer og gummi (ytterdekk og slanger, med eller uten felg) til slike kjøretøyer, sykler, kjøleskap, frysere og fjernsynsmottaker. Slike varer må fortolles med fulle norske avgifter selv om de tas med som reisegods.

Foreslåtte endringer

Det foreslås at disse unntakene fjernes, med unntak av motorvogner som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift m.m. Departementet finner ingen god begrunnelse for behandles disse varene på annerledes enn andre varer som innføres. Unntaket for motorvogner beholdes av provenyhensyn. Ved fjerning av disse unntakene reguleres også disse varene av den generelle verdigrensen(etter det nye forslaget 6 000/ 3 000 kr).

2.3 Transportpersonalet

En endring av vilkårene for personer som er i tjeneste på transportmiddel (skip, fly etc.) i internasjonal trafikk. Forslaget går ut på at det innføres en generell begrensning dersom vedkommende arbeidet ved innreisen. Dersom vedkommende ikke gjør det behandles vedkommende som andre reisende. Forslaget innebærer dels en lettelse og dels en skjerpelse. Siktemålet er imidlertid en forenkling både for de aktuelle personer og tollvesenet.

2.4 Korte ruter og turistfartøy

Departementet foreslår en opphevelse av begrensningene for hva passasjerer på turistfartøy og på de såkalte korte rutene kan ta med seg ved innreise til Norge. Etter den nye forskriften vil disse bli behandlet etter hovedregelen slik at det i utgangspunktet kun ses på om oppholdet i utlandet har vært over eller under 24 timer, og ikke måten vedkommende har reist på. Dagens begrensning er ikke særlig aktuell fordi det er begrensninger i hva båter som går i korte ruter kan proviantere med for salg til disse passasjerene.

Bestemmelsene om hva som skal til for å selge avgiftsfrie varer på slike ruter beholdes. Departementet tar sikte på å overføre provianterings­bestemmelsene i en egen forskrift ved en senere anledning.

2.5 Annet

Departementet foreslår en opphevelse av ”tredagersregelen”. Dette er en begrensning ved innførsel av alkohol og tobakk fra land utenfor EØS-området, og da hvis vedkommende kommer land- eller sjøveien (og ikke med fly). Disse reisende må i dag dokumentere et opphold i Norge på 72 timer. Aktualiteten av denne bestemmelsen er redusert og en opphevelse er også gunstig ut fra kontrollressursmessige hensyn.

Videre foreslås en opphevelse av særordningen ved passering av nordlige grenseoverganger. I dag kreves det ikke opphold i utlandet over 24 timer dersom passeringen skjer her. Departementet anser ikke at det er noen god begrunnelse for denne ordningen og mener at reisegodsbestemmelsen bør gjelde likt over hele landet.

Det foreslås også en opphevelse av forskrift 30. august 1978 nr. 1 om hva besetningsmedlemmer på norske marinefartøyer kan bringe med seg toll- og avgiftsfritt etter endt utenlandstokt. Disse foreslås nå omfattet av bestemmelsen om transportpersonalet. Dette innebærer en skjerpelse bl.a. ved at verdigrensen reduseres fra 700 til 250 kr.

Videre foreslås en opphevelse av Toll- og avgiftsdirektoratets forskrift 15. april 1985 om toll- og avgiftsfri innførsel av reiseutstyr og varer som innføres til tollområdet om bord i lystfartøyer m.m. Forskriften har i dag liten betydning ved siden av øvrig tollregelverk. På de punkter dette likevel er tilfelle vurderes det endring i for eksempel tollovforskriften.

3. Midlertidig innførsel

Forslaget innebærer at opplistingen av utstyr personer kan innføre ved midlertidig opphold i Norge erstattes med en skjønnsmessig bestemmelse. Videre foreslås en opphevelse av dagens 1 års grense. For eksempel vil utlendinger som kommer for å studere i Norge i 2 år kunne ta med seg sin bærbare PC. Tollvesenets vil i en eventuell kontroll kunne nøye seg med å vurdere om utstyret som medbringes står i en viss sammenheng med det midlertidige oppholdet, og at det ikke er ment for videresalg. Det nye forslaget innebærer at kravet om at utstyret må tas med ved innreisen ikke videreføres. Det vil således være adgang til etter forslaget for personer med midlertidig opphold å få ettersendt utstyr.

Bestemmelsen gjør unntak for innførsel og bruk av motorvogn, båt og fly som vil reguleres av annet regelverk

4. Forenklet fortolling

Reglene om forenklet fortolling reguleres i dag i egen forskrift. Disse reglene foreslås tatt inn i den nye forskriften. Departementet vil foreta en vurdering av dette regelverket i løpet av høsten. Ved at kvoten for sjokolade og sukkervarer foreslås opphevet, er denne kategorien fjernet i forskriftsutkastet.

5. Administrative og økonomiske konsekvenser

Finansdepartementet mener at de foreslåtte endringene ikke behøver å gi økning i grensehandelen. Det er ikke uten videre tilfelle at personer som bor nær grensen vil handle mer kjøtt i Sverige fordi om kvoten økes. I tillegg vil opphevelsen av grensen tvert i mot kunne medføre at disse drar færre ganger over grensen dersom kjøttkvoten er avgjørende. Dette vil i så fall medføre reduksjon i handelen av andre varer. Økningen i kjøtthandelen vil kanskje komme ved at personer som bor lenger inne i landet ser seg tjent med en reise til Sverige, men dette vil trolig innebære en beskjeden økning.

Fjerning av kvoten vil heller bringe regelverket mer i samsvar med folks rettsoppfatning, og bety at tollvesenet kan konsentrere seg om den mer organiserte smugling av varer til Norge. I tillegg legges det opp til en regelverksforenkling slik at regelverket blir mer tilgjengelig for brukerne og lettere og administrere/kontrollere for tollvesenet.

Forslaget er vurdert til å ha små eller begrensede provenyvirkninger

Til toppen