Høring - Endringer i forskrift om bibliotekstatistikk

Forslaget innebærer blant annet at henvisning til skolebibliotek er strøket som en oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 Rom for demokrati og dannelse. Forslaget innebærer også at Nasjonalbiblioteket kan gi bestemmelser om annen innhenting av statistikk enn det som følger av gjeldende forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2022