Høring - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2019

Abelia

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hedmark fylkeskommune

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

ITS Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kompetanseteam Vest AS

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

NHO Transport

NOKUT

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Kunnskaps-Institutt AS

Norsk Transportarbeiderforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune - Byrådet

Pasientreiser HF

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Skattedirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Standard Norge

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk Sentralbyrå

Statsministerens kontor

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vegdirektoratet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Østfold fylkeskommune