Høring - endring av NYTEK-forskriften § 7 annet ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.12.2011

Vår ref.:

Høring, endring av NYTEK-forskriften § 7 annet ledd

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) ble fastsatt 16.august 2011 og trer i kraft 1. januar 2012. Etter forskriftens § 7 annet ledd, skal akkrediterte organ tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN ISO/IEC 17020.

I det opprinnelige forslaget som ble sendt på høring i januar ble det foreslått et krav om uavhengighet type C. Flere høringsinstanser mente det burde stilles strengere krav til uavhengighet for inspeksjonsorganene og kravet ble derfor skjerpet til type A, som er en uavhengig tredjepart. Det vil tilsvare det som ellers kreves i maritim næring og offshore industrien. Hovedformålet med bestemmelsen er å sikre uavhengighet mellom oppdretter og inspeksjonsorgan og mellom utstyrsprodusent og produktsertifiserings-organ. Avhengighet mellom nevnte aktører vil kunne medføre for lavt nivå for godkjenning av installasjoner og produkter og dermed forhøyet rømmingsrisiko.

På bakgrunn av henvendelser, og etter samråd med Fiskeridirektoratet, ser vi at et krav om absolutt uavhengighet mellom de som foretar fortøyningsanalysen og utstyrsleverandørene vil kunne bryte opp etablert kompetanse og motvirke en hensiktsmessig synergieffekt. Fortøyningsanalysen innebærer beregning av laster, og produkter som tilfredsstiller kravene i analysen vil allerede være godkjent av et uavhengig organ gjennom produktsertifisering. Det er derfor ikke samme behov for uavhengighet mellom disse aktørene som for de øvrige inspeksjonsorganene. Det foreslås derfor krav om uavhengighet type C for organ som foretar fortøyningsanalyse.

Forskriften er allerede fastsatt med en strengere regel enn opprinnelig hørt. Endringen vi nå foreslår innebærer en spesialregel for en mindre gruppe og bør derfor høres på nytt.

Konsekvenser for miljø
I den opprinnelige høringen var vurderingen at skjerping av kravene til rømmingssikring ivaretar naturmangfoldslovens krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf naturmangfoldsloven §§ 7, 9 og 12. Endringene som foreslås her endrer ikke vurderingen som ble gjort da forskriften ble sendt på høring i januar 2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil få begrensede administrative konsekvenser for det offentlige eller næringsutøverne.

Høringsfrist
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012. Fiskeri- og kystministeren har derfor besluttet at det kan gjennomføres en forkortet høring, jf utredningsinstruksen 1.3.

Merknader til forslaget må sendes Fiskeri- og kystdepartementet innen kl. 14:00 den 27. desember 2011. Merknadene kan med fordel sendes elektronisk til postmottak@fkd.dep.no, med kopi til alb@fkd.dep.no.

 

Med hilsen

 

 

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

 

 

Yngve Torgersen
avdelingsdirektør

 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift 16. august 2011 nr. 849 om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften)

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur

(akvakulturloven) § 12 og § 24

I
 

§ 7 annet ledd skal lyde:

             Akkrediterte organer må tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN ISO/IEC 17020. Akkrediterte organer som utfører fortøyningsanalyse må tilfredsstille krav til uavhengighetstype C etter NS-EN ISO/ IEC 17020.

II
 

Forskriften trer i kraft 01.01.12

Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Direktoratet for Naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
KLIF
Kystverket

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
LO v/ Fellesforbundet
Norsk Akkreditering
Norsk Industri
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Standard Norge

Bellona
Greenpeace Noreg
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
WWF Norge
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund

Til toppen