Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2018

Vår ref.: 18/3757

Høringsbrev - endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen, på høring.

Det foreslås også endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. Endringene angir hvilke konkrete overtredelser i forskriftene det skal kunne gis overtredelsgebyr for samt hvilket skyldkrav som kreves for at overtredelsgebyr kan ilegges.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 13. desember 2018

 

Med hilsen

 

Espen Aasen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Jan Berg

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstanser:
Departementene
Fylkesmannsembetene
Kommunene
Sivilombudsmannen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Datatilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Politidirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tolldirektoratet
Veterinærinstituttet
Nasjonal forskningsetiske komite (NEM)
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Regelrådet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Fellesorganisasjonen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
UNIO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Apotekforeningen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norske Homeopaters Landsforbund
Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
Alliance Healthcare Norge AS
Apokjeden AS
Apokjeden Distribusjon AS
Apotekgruppen
Norsk Medisinaldepot AS
Europharma AS
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Farma Holding
Sykehusapotekene HF Sykehuspotekene Vest HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Sintef, Helsetjenesteforskning i Trondheim
HERO/Institutt for helseledelse og helseøkonomi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Norges Veterinærhøgskole