Endringer i blåreseptforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2014

 

 

 

Vår ref.: 13/3927

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til endringer i forskrift 28. juni 2007 nr 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).   

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad, den andre endringer for stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad. Vedlagt følger også forslag til endringer i HELFOs rundskriv til § 5-14, der det gis nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av blåreseptforskriften. 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes departementet innen 15. januar 2014.

Høringsnotatene med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter.

Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelsene kan også sendes via ordinær post til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes seniorrådgiver Guro Lindland Nordeng (22 24 87 58, gln@hod.dep.no) eller seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm (22 24 86 96, tik@hod.dep.no).

 

Med vennlig hilsen                                                           

Bjørg Storesund (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør

                                                                                          Guro Lindland Nordeng
                                                                                          seniorrådgiver

 

Høringen omfatter to separate høringsnotater. Den ene delen av høringen inneholder forslag til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad: 

Høringsnotat stønad legemidler

Den andre endringer for stønad for spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad:

Høringsnotat spesielt utstyr og forbruksmateriell

Vedlagt følger også forslag til endringer i HELFOs rundskriv til § 5-14

Rundskriv til §5-14

 

Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen