Høring - endringer i samordningsregelverket og visse andre justeringer ved innføring av nye regler for uføreytelser i offentlig tjenestepensjon og folketrygden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2014

Vår ref.: 14/448

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/448-   

31.01.2014

 

Høring – endringer i samordningsregelverket og visse andre justeringer ved innføring av nye regler for uføreytelser i offentlig tjenestepensjon og folketrygden

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i samordningsregelverket som følge av at uføreordningen i de lovfestede tjenestepensjons­ordningene er foreslått lagt om til nettoordninger, jf. Prop. 202 L (2012–2013), og at uførepensjonen i folketrygden er vedtatt lagt om til uføretrygd. Forslagene i høringsnotatet omfatter også enkelte endringer vedrørende innhenting og utveksling av opplysninger om uførepensjonisters inntektsforhold.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til ieg@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01.

Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 3. mars 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Lars R. Bærøe
                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske aktuarforening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO Kommune
LO Stat
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonstrygden for sjømenn
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Seniorenes fellesorganisasjon
Seniorsaken
Senter for seniorpolitikk
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet v/SPK
Styret i Pensjonsordning for sykepleiere v/KLP
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund