Høring - endringer i sprøyteromsloven og -forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

Forslaget i høringsnotatet følges ikke opp

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2013

Vår ref.:

 

   

Høringsinstanser
i henhold til vedlagte liste

Link til Brevet i PDF

 

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2740-   

28.06.2013

 

Høring - endringer i sprøyteromsloven og -forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sprøyteromsloven og –forskriften. Departementet foreslår at kommuner skal kunne velge å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen torsdag 31. oktober 2013.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Marianne Sælen på e-post  marianne.salen@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 92.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringssuttalelse.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

Fung. ekspedisjonssjef

Marianne Sælen

seniorrådgiver

                                                             

                                                                                      

Høringsinstanser til forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom:

ACTIS
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
ADHD-foreningen
A-larm
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere (BAR)
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Caritas

Datatilsynet
DELTA
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Den norske legeforening
Departementene
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Familieterapi Instituttet
Fampo
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
HIV Norge
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for samfunnsforskning
IRIS

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter
Kriminalomsorgen, regionkontorene
KRIPOS
KS – Kommunenes interesseorganisasjon

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE Norge)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU)
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt

Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Helse- og Velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk OCD-forening, Ananke
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)

Parat
Parat Helse
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Politihøgskolen
Politijuristene
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset – Human Rights House Foundation
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

TEKNA

Ungdom mot narkotika
Utekontakten i Bergen

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Virke
Voksne for Barn

We Shall Overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

ØKOKRIM