Høring - forbud mot fyring med mineralolje

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2017

Vår ref.: 16/1760

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger.

Høringsnotat, konsekvensutredning og liste over høringsinstanser er vedlagt.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. Innspillene bør i så fall merkes med referanse 16/1760.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende over høringsinstanser er vedlagt.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene er Klima- og miljødepartementet i hende senest onsdag 11. januar 2017.

 

Med hilsen                                                                        

 

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Vidar Vik
avdelingsdirektør

Departement

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Direktorat og øvrige forvaltningsorgan

Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for byggkvalitet
Enova 
Forsvarsbygg
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
Statistisk Sentralbyrå
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statnett
Statsbygg
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sykehusbygg HF

Alle fylkesmenn

Alle fylkeskommuner

Alle kommuner

 

Interesseorganisasjoner

Avfall Norge
Bellona
Brannfaglig fellesorganisasjon
EnergiNorge
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Feiernes Landsforening
Forbrukerrådet
Grønn Byggallianse 
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
KS
Naturvernforbundet
Nelfo
Norges Astma- og allergiforbund Norsk Brannvernforening
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forening for Farlig Avfall
Norges Hytteforbund
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Varme
Norsk Varmepumpeforening
Norsk Varmeteknisk Forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Rådgivende Ingeniørers Forening
Standard Norge
VVS-foreningen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Zero

Nettselskap

Agder Energi Nett AS
Aktieselskabet Saudefaldene
Alta Kraftlag SA
Andøy Energi AS
Arendals Fossekompani ASA
AS Eidefoss
Aurland Energiverk AS
Austevoll Kraftlag SA
Ballangen Energi AS
Bindal Kraftlag SA
BKK Nett AS
Dalane energi IKS
Drangedal Everk KF
Driva Kraftverk
E-CO Energi AS
Eidsiva Nett AS
Etne Elektrisitetslag SA
Evenes Kraftforsyning AS
Finnås Kraftlag SA
Fitjar Kraftlag SA
Fjelberg Kraftlag
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Forsand Elverk KF
Fosen Nett AS
Fusa Kraftlag SA
Gassco AS
Gauldal Nett AS
Glitre Energi Nett AS
Gudbrandsdal Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Nett AS
Hardanger Energi AS
Haugaland Kraft AS
Helgeland Kraft AS
Hemne Kraftlag SA
Hemsedal Energi KF
Herøya Nett AS
Hjartdal Elverk AS
Hurum Energiverk AS
Hydro Aluminium AS
Hydro Energi AS
Høland og Setskog Elverk SA
Hålogaland Kraft AS
ISE Nett AS
Istad Nett AS
Jæren Everk KF
Klepp Energi AS
Kraftverkene i Orkla
Kragerø Energi AS
Krødsherad Everk KF
Kvam Kraftverk AS
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
Kvinnherad Energi AS
Kvænangen Kraftverk AS
Lofotkraft AS
Luostejok Kraftlag SA
Luster Energiverk AS
Lyse Elnett AS
Lyse Produksjon AS
Lyse Sentralnett AS
Lærdal Energi AS
Løvenskiold Fossum Kraft
Meløy Energi AS
Midt Nett Buskerud AS
Midt-Telemark Energi AS
Mo Industripark AS
Modalen Kraftlag SA
Mørenett AS
Nesset Kraft AS
Nordkraft Nett AS
Nordkyn Kraftlag SA
Nordlandsnett AS
Nordmøre Energiverk AS
Nord-Salten Kraft AS
Nordvest Nett AS
Nord-Østerdal Kraftlag SA
Nore Energi AS
Norgesnett AS
Notodden Energi AS
NTE Nett AS
Odda Energi AS
Oppdal Everk AS
Opplandskraft DA
Orkdal Energi AS
Porsa Kraftlag AS
Rakkestad Energi AS
Rauland Kraftforsyningslag SA
Rauma Energi AS
Repvåg Kraftlag SA
Ringeriks-Kraft Nett AS
Rollag Elektrisitetsverk SA
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Røros Elektrisitetsverk AS
Sandøy Energi AS
Selbu Energiverk AS
SFE Nett AS
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Nett AS
Skjåk Energi KF
Skånevik Ølen Kraftlag
Sognekraft AS
Stange Energi Nett AS
Statkraft Energi AS
Statnett SF
Stranda Energi AS
Stryn Energi AS
Suldal Elverk KF
Sunndal Energi Kf
Sunnfjord Energi AS
Svorka Energi AS
Svorka Produksjon AS
Sykkylven  Energi AS
Sør Aurdal Energi AS
Tinfos AS
Tinn Energi AS
Trollfjord Kraft AS
Troms Kraft Nett AS
Trøgstad Elverk AS
TrønderEnergi Kraft AS
TrønderEnergi Nett AS
Tysnes Kraftlag SA
Ustekveikja Energi AS
Uvdal Kraftforsyning SA
Valdres Energiverk AS
Vang Energiverk KF
Varanger KraftNett AS
Vesterålskraft Nett AS
Vest-Telemark Kraftlag AS
Vinstra Kraftselskap DA
VOKKS Nett AS
Voss Energi AS
Yara Norge AS Glomfjord Fabrikker
Ymber AS
Øvre Eiker Nett AS
Årdal Energi KF 

Fjernvarmekonsesjonærer

Agder Energi Varme AS
Akershus Energi Varme AS
Angarde AS
Arendal kommune
AT Skog BA
BE Varme AS
Bioenergi AS
BKK Varme AS
Drammen Fjernvarme KS
Eidsiva Bioenergi AS
Enebakk Bioenergi AS
Follo Bioenergi AS
Follo Fjernvarme AS
Fredrikstad Fjernvarme AS
Førdefjorden Energi AS
Gardermoen Energi AS
Hafslund Varme AS
Hammerdalen Fjernvarme AS
Hexa Bioenergi AS
HK Kraftmarked AS
Istad Nett AS
Kongsberg Teknologipark AS
Kvitebjørn Varme AS
Lier Nett AS
Lyse Neo AS
Miljøvarme VSEB AS
Mistberget Biovarme AS
Mo Fjernvarme AS
Moelven Industrier ASA
Norske Varmeleveranser AS
Notodden Energi AS
Nydalen Energi AS
NØK Holmen Biovarme AS
Oplandske Bioenergi AS
Orkdal Energi Varme AS
Oslo Lufthavn AS
Oslofjord Varme AS
Otta Biovarme AS
Pemco Energi AS
Rena Fjernvarme AS
Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral
Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS
Senja Avfall IKS
Skagerak Varme AS
Skien Fjernvarme AS
Sognekraft AS
Solør Bioenergi AS
Statkraft Varme AS
Stjørdal Fjernvarme AS
Stølslie Biovarme AS
Sunndal Energi Kf
Tafjord Kraftvarme AS
TreBio AS
Valdres Biovarme AS
Vardar Varme AS
Vestby Fjernvarme AS
Vesterålskraft Produksjon AS
Våler Fjernvarme AS
Østfold Energi AS

Øvrige

Asplan Viak
Bio Vestfold AS
Bio8 AS
COWI
Eco-1 Bioenergi AS
Energi1olje AS
MBP Group
Multiconsult AS
Norconsult AS
Norsk Fyringsolje AS
Norsk Gjenvinning AS
Norsk Protein AS
Olje- og Energisenteret AS
Rambøll