Historisk arkiv

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming.

Forskriften kan leses her.

- Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Oljefyrforbudet er beregnet å redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, i gjennomsnitt over perioden 2016-2035. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

I fjor offentliggjorde regjeringen et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. Nyhetssaken kan leses her. Regjeringen sendte samtidig på høring en tilleggsregulering med forslag om å utvide oljefyrforbudet til å gjelde også oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger fra 2020. Tilleggshøringen finner du her.

Utvidelse av forbudet
Etter en vurdering av høringsinnspillene har Regjeringen nå vedtatt at forbudet også skal omfatte bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket fra 1.1.2025, og av midlertidige bygninger fra 1.1.2020. Høringen har vist at det for driftsbygninger i landbruket kan være spesielle utfordringer med å skifte oppvarmingsløsning, blant annet fordi behovet for effekt kan være spesielt stort i perioder. En utsatt frist vil gi byggeierne i landbruket nødvendig tid til å finne de riktige fornybare oppvarmingsløsningene. Det gis også utsatt frist til 1.1.2025 for sykehusbygg med døgnkontinuerlig pasientbehandling.

Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

Støtte til fornybare alternativer
- Det har vært en stor nedgang av bruken av oljefyring, og klimagassutslippene fra oppvarming av bygg er mer enn halvert siden 1990. Det finnes mange gode fornybare alternativer, blant annet varmepumper, fjernvarme og biobrensler. Overgang fra fossil olje til fornybar oppvarming kutter ikke bare utslipp, men vil i mange tilfeller også redusere energiutgiftene, sier klima og miljøminister Elvestuen.

Enova kan gi støtte til privatpersoner for fjerning av oljetanken dersom de samtidig erstatter den med en væske-til-vann varmepumpe, luft-til-vann varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe. Konvertering til fjernvarme godkjennes også. I 2018 kan privatpersoner få inntil 50 000 kroner i støtte, ved bytte av oljefyren med en fornybar varmeløsning. Støttebeløpet har blitt doblet i 2018 for å få fart på utfasingen av oljefyrer. Støttesatsene går tilbake til normalt nivå i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Enova tilbyr også støtte til fjerning av oljekamin, så lenge den erstattes av en varmepumpe, vedovn eller pelletskamin.

Du kan lese mer om støtten fra Enova og enkelt sende en elektronisk søknad her.

Nedgravde oljetanker
Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk bør graves opp og fjernes. Da unngår man fremtidig lekkasje og forurensning, og man kan oppdage og fjerne eventuell gammel forurensning i grunnen rundt tanken. Lekkasjer kan bli svært dyrt, føre til luktproblemer i boliger og gi skader i miljøet.

Nedgravde oljetanker er regulert i forurensningsforskriften kapittel 1. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag til revidert regelverk for nedgravde oljetanker. Mer informasjon om forslaget finnes her. Forslaget har ikke vært på høring, og ligger nå til vurdering i departementet.

Bakgrunn for forbudet, konsekvensutredning, høringsnotat og høringsinnspill finnes her. Tilleggsregulering for driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger finner her.

Du kan lese forskriften her.

Veileder til forskriften kan leses her. Spørsmål til veilederen rettes til Miljødirektoratet eller NVE.

Hva er mineralolje, og hva blir forbudt?

Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile brensler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet.