Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

På bakgrunn av høringsinnspill har Klima- og miljødepartementet vurdert enkelte deler av forskriften på nytt. Vi sender med dette forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger på høring. Klima- og miljødepartementet har oppdatert høringsnotatet 22. september 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.10.2017

Vår ref.: 16/1760

Klima- og miljødepartementet viser til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 som var på høing fra oktober 2016 til januar 2017. Forbudet er nå ferdig utformet og notifisert til ESA i tråd med EØS-høringsloven.

Høringsnotat, konsekvensutredning og liste over høringsinstanser fra forrige høring.

På bakgrunn av høringsinnspill har Klima- og miljødepartementet vurdert enkelte deler av forskriften på nytt. Vi sender med dette forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger på høring.

Høringsnotat og liste over høringsinstanser finner du nedenfor. 

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar som du finner nedenfor. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.  Innspillene bør i så fall merkes med referanse 16/1760.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater. Liste over høringsinstanser finner du nedenfor.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene er Klima- og miljødepartementet i hende senest fredag 15. september 2017. 

 

Med hilsen

Ingvild Andreassen Sæverud
ekspedisjonssjef

Vidar Vik
avdelingsdirektør

Last ned oppdatert høringsnotat (pdf) (22.09.2017) 

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunene

 

Arbeidstilsynet

Asplan Viak

Bellona

Bio Vestfold AS

Bio8 AS

Byggenæringens Landsforening

COWI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for byggkvalitet

Eco-1 Bioenergi AS

EnergiNorge

energi1olje AS

Enova

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Feiernes Landsforening

Forbrukerrådet

Grønn Byggallianse

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

KS

MBP Group

Multiconsult AS

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Naturvernforbundet

Nelfo

Norconsult AS

Norges Astma- og allergiforbund

Norsk Brannvernforening

Norges Bygg- og eiendomsforening

Norges Vassdrags- og Energidirektorat

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Fyringsolje AS

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Protein AS

Norsk Varme

Norsk Varmepumpeforening

Norsk Varmeteknisk Forening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NVE

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Olje- og Energisenteret AS

Rambøll

Regelrådet                          

Rådgivende Ingeniørers Forening

Standard Norge

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Statistisk Sentralbyrå

Statnett

Statsbygg

VVS-foreningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero

 

Animalia

Fiskå Mølle

Gartnerhallen SA

Geno

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Landbruksdirektoratet

Matmerk

Norges Bondelag

Norges pelsdyralslag

Norgesfôr

Norgesgrønt SA

Norkorn

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Gartnerforbund

Norsk landbrukssamvirke

Norsk sau og geit

Norske Felleskjøp

Norsvin

Nortura SA

Strand Unikorn

TINE SA

TYR Norsk Kjøttfeavlslag

NHO Mat og Drikke

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VIRKE Hovedorganisasjonen

Norsk Fjørfelag

Nordgrønt SA

Norsk Landbruksrådgiving

Norske Landbrukstenester

 

Byggenæringens landsforening (BNL)

Entreprenørforeningen (EBA)

Norske boligbyggerlags landsforening (NBBL)

Boligprodusentenes forening

Byggenæringens landsforening (BNL)

Veidekke

AF gruppen

Norsk landbrukssamvirke

Norsk standard

Blockwatne

Boligbyggelaget USBL

Boligprodusentenes Forening

Brannfaglig fellesorganisasjon

Bygg- og tømmermestrenes forening

Byggeindustrien (Bygg.no)

Byggfakta AS

Byggmesterforbundet

Byggvareindustriens Forening

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

FutureBuilt

Grønn Byggallianse

Landbruksdirektoratet

Mesterhus Norge

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norsk Byggtjeneste AS

Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

Utleiecompagniet UCO

Norsk Bio

Innovasjon Norge