Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.04.2020

Vår ref.: 19/3633

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger). Forslagene innebærer i hovedsak en forenkling av regelverket, blant annet for å legge til rette for ny modernisert saksbehandlings­løsning, som er planlagt realisert i Arbeids- og velferdsetaten våren 2021. Enkelte forslag innebærer også realitetsendringer.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. april 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for at høringsbrevet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv., og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen

Ingvild Wold Strømsheim (e.f.)
avdelingsdirektør

Hilde Ingeborg Sætra 
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)
 • Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barnekreftforeningen
 • Barneombudet
 • Cerebral Parese-foreningen
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforeningen
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finans Norge
 • Foreldre/foresatte til ME syke barn og unge
 • Foreningen for barnepalliasjon
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadde (FISH)
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landets fylkesmenn
 • Landets høgskoler
 • Landets kommuner
 • Landets pasientombud
 • Landets private sykehus
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • M.E-Nettverket i Norge
 • ME-foreningen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Handikapforbund
 • Norges juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Barnekirurgisk forening
 • Norsk Barnelegeforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)
 • Norsk senter for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Personskadeforbundet LTN
 • Pårørendealliansen
 • Regjeringsadvokaten
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Samfunnsøkonomene
 • SMB Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI )
 • Statens helsetilsyn
 • Statens pensjonskasse
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Trygderetten
 • Uføres landsforbund
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Ups & Downs
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)