Høring - forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/4344-

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Alle bestemmelser om egenandel og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp, som i dag er regulert i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp, foreslås regulert i den nye forskriften.

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2016.

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland (e.f.) 
ekspedisjonssjef

Are Forbord 

avdelingsdirektør

 

Akademikerne
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
DELTA
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
Innovasjon Norge
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Likestillings- diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Pensjonistforbundet
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Unio
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening