Høring - forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2021

Vår ref.: 20/1844

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviseringsdirektivet).

Forslaget er utarbeidet for å følge opp forslagene til endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), som ble sendt på høring i 2018. Forslaget til forskrift sendes på høring under forutsetning av at Stortinget gir sitt samtykke til innlemmelse av energieffektiviseringsdirektivet i EØS-avtalen, samt forslagene til endringer i energiloven.

Departementet foreslår at store foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år. Store foretak er foreslått definert som foretak som har en årlig energibruk i Norge som er minst 5 GWh i ett av de siste fire årene. Departementet foreslår at energikartleggingen følger kravene som fremkommer av direktivet.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2021

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere

seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål kan rettes til Elise Ivara Dahl, Elise-Ivara.Dahl@oed.dep.no (22246333).

Med hilsen

 

Toril J. Svaan

avdelingsdirektør                                                      Elise Ivara Dahl

                                                                                     rådgiver

 

 

 

Alle departementene

Alle Fylkesmenn

Alle Fylkeskommuner

Sametinget

Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktsenergi

El & IT-forbundet

Norsk Elbilforening

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

KS

Samfunnsbedriftene

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Nelfo

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norsk boligbyggerlag

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF Byggforsk

Standard Norge

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Tekna

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

Zero