Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2010 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2009 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2010. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen. De gjeldende forskrifter for 2009 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt fram 13. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(19.10.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 14.12.2009 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010. Forskriften er publisert på Lovdata

Vår ref.: 200904986

 

Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010


 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2009 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2010. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen.  De gjeldende forskrifter for 2009 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt fram 13. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2009 tatt inn slik at forslagene til endring for 2010 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Det er i Prop. 1 S (2009-2010) foreslått følgende endringer med budsjettmessige  konsekvenser:

• både den faste og flytende renten i Lånekassen fra 1. juli 2010 endres seks ganger i året, mot i dag fire (§§ 2-2, 2-3, 2-4 og 2-5)

• ettergivelsesordning for samisk (§§ 23-1, 23-2 og 23-3)

For øvrig har de foreslåtte endringene ikke budsjettmessige konsekvenser. Se høringsnotatet for omtale av endringer.
 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 skal tre i kraft fra 1. januar 2010 og forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2009. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfrist settes til mandag 30. november 2009. 

 

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør
Anniken Lange
rådgiver

 

 

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
StudentsamskipnadeneDatatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Sivilombudsmannen
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
 

Til toppen