Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2010 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 på alminnelig høring. 

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på de gjeldende forskrifter for 2009 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2010. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt, men er ikke med som en del av høringen. De gjeldende forskrifter for 2009 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2009-2010), som ble lagt fram 13. oktober. Høringen omfatter derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(19.10.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 14.12.2009 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010. Forskriften er publisert på Lovdata