Høring - forskrift om lenke til Finansportalen

Forskriftsfastsetting av lenke til nettbaserte prisportaler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2016

Vår ref.: 15/5161 AMA

I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen på sine nettsteder. I forskriften stilles også krav til utformingen av lenken.

Forskriften foreslås å omfatte norske finansforetak og filialer av finansforetak med hovedsete i en annen EØS-stat. Forskriften foreslås hjemlet i finansforetaksloven § 16-10 som lyder «departementet kan gi forskrift om plikt for finansforetak om å lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler.»

Departementet antar at en plikt til å lenke til Finansportalen vil ha svært begrensede direkte økonomiske og administrative konsekvenser for finansforetakene. For staten forventes det ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Det er ventet at forslaget vil redusere søkekostnader for forbrukere, og at forslaget vil kunne øke konkurransen mellom tilbydere av finansielle produkter.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet og utkastet til forskrift innen 18. februar 2016.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar" . Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen