Høring - forskrift om Oslo kommunes særlige ansvar på barnevernområdet

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/02367

1. juli 2003

Høring - forskrift om Oslo kommunes særlige ansvar på barnevernområdet

Vedlagt følger utkast til forskrift med merknader om Oslo kommunes særlige ansvar på barnevernområdet.

Med virkning fra 1. januar 2004 overtar staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for etter barnevernloven, jf. endringslov 9. mai 2003 nr. 29. I henhold til § 2-3 a skal ikke dette gjelde Oslo kommune. I Oslo kommune skal dagens fylkeskommunale oppgaver ivaretas av kommunen selv.

Høringsfristen er 1. oktober 2003.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.) Mette K. Solum