Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50, skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.: 10/2246 SL RaH/rla

Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50 om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp, og til skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8 om avskjæring av næringsdrivendes rett til fradrag dersom oppgjøret ikke betales via bank

 

Vedlagt følger Finansdepartementet høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) og forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften).

Ved lovendring 11. desember 2009 nr. 124 ble skattebetalingsloven tilføyd en ny § 16-50 som bestemmer at kjøper av tjenester kan holdes medansvarlig for skatt og merverdiavgift som den som leverer tjenesten har unndratt, forutsatt at vederlaget overstiger 10 000 kroner og kjøperen ikke har betalt via bank. Departementet legger med dette frem forslag til endringer i skattebetalingsforskriften om nærmere bestemmelser om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.

Ved lovendringer 11. desember 2009 nr. 123 og 129 ble skatteloven og merverdiavgiftsloven tilføyd nye bestemmelser i henholdsvis § 6-51 og § 8-8 om betaling via bank som vilkår for fradragsrett etter skatteloven og merverdiavgiftsloven. Departementet legger med dette frem forslag til endring i skatteforskriften og merverdiavgiftsforskriften om nærmere bestemmelser om vilkåret ”betaling via bank”.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for merknader til høringsnotatet er 1. november 2010. Høringsuttalelser kan fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@finans.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Hilde Slupphaug 
                                                           seniorskattejurist 


Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 0130 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund Stortorvet 5 0155 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Til toppen