Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.04.2014

Vår ref.:

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Nummererte konsesjonsunder baserer seg på prinsippet om skrittvis utforskning. Dette innebærer at det i første omgang tildeles et begrenset antall nøkkelblokker. Utforskningen av slike blokker gir viktig, ny geologisk kunnskap. Basert på resultatene fra utforskningen av nøkkelblokkene vil departementet i senere konsesjonsrunder følge opp med mer areal.

Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de geologisk mindre kjente områdene på norsk sokkel. Tilnærmingen sikrer at store områder kan utforskes med relativt få brønner og at utforskningen baserer seg på best mulig geologisk kunnskap om området. Prinsippet om skrittvis utforskning ligger til grunn for myndighetenes forslag til utlysning i 23. konsesjonsrunde som nå sendes på høring.

Nummererte konsesjonsrunder starter med at selskaper bes om å nominere blokker som de ønsker å inkludere i runden. Oljedirektoratet gjennomfører en petroleumsfaglig vurdering av nominasjonene. Basert på dette utarbeider Olje- og energidepartementet et forslag til utlysning som sendes på offentlig høring.

Departementet ba 28. august 2013 rettighetshavere på norsk sokkel og øvrige prekvalifiserte selskaper om å nominere blokker de ønsket inkludert i 23. konsesjonsrunde. 14. januar 2014 mottok departementet nominasjoner fra 40 selskaper med ønske om å inkludere totalt 160 blokker eller deler av blokker i 23. konsesjonsrunde. 86 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper.

I 23. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet sør, jf. vedlagte kart.

Enkelte blokker som ble nominert av selskaper i konsesjonsrunden er ikke med i forslaget da det utforskningsmessig er mer hensiktsmessig å behandle dem under den andre type konsesjonsrunde på kontinentsokkelen – tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen fredag 4. april 2014.

For det nylig åpnede området i Barentshavet sørøst bes det kun om innspill knyttet til om det har tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at Stortinget behandlet Meld. St. 36 (2012-2013) Nye muligheter i Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og Meld. St. 41 (2012-2013) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013). For øvrige områder bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt, jf. Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget for utlysningen av 23. konsesjonsrunde.

 

Med hilsen                                                                        

 

Espen Myhra (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bjørnar Gilje

                                                                                          seniorrådgiver

 

I 23. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet sør, se vedlagte kart:

Kart 23_runde: Forslag til utlysning.

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Aust-Agder fylkeskommune

Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy Norge AS

Buskerud fylkeskommune

Capricorn Norge AS

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E&P Holding AS

E.ON E&P Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enquest Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Fortis Petroleum Norway AS

Framtiden i våre hender

GDF SUEZ E&P Norge AS

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hess Norge AS

Hordaland fylkeskommune

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Ithaca Petroleum Norge AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Marathon Petroleum Norge AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Moeco Oil & Gas Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Noreco ASA

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norskehavsrådet

North Energy ASA

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMV (Norge) AS

Oppland fylkeskommune

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia Norway AS

PGNiG Upstream International AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rocksource ASA

Rogaland fylkeskommune

RWE Dea Norge AS

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

 

SINTEF

 

Sjøfartsdirektoratet

 

Skagen44 AS

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Statens strålevern

 

Statoil Petroleum AS

 

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

 

Suncor Energy Norge AS

 

Svenska Petroleum Exploration AS

 

Sør-Norges Trålerlag

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Talisman Energy Norge AS

 

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 

Telemark fylkeskommune

 

Total E&P Norge AS

 

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

 

Tullow Oil Norge AS

 

Utenriksdepartementet

 

Vest-Agder fylkeskommune

 

Vestfold fylkeskommune

 

VNG Norge AS

 

Wintershall Norge AS

 

WWF-Norge

 

Zero Emission Resource Organisation

 

Østfold fylkeskommune

 

Til toppen