Høring - forslag om endring i skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til rette for automatisering av etteroppgjør av AFP fra offentlig tjeneste-pensjonsordning

Arbeids- og sosialdepartementet sender i samråd med Finansdepartementet på høring et forslag om endring i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2018

Vår ref.: 18/2662

Arbeids- og sosialdepartementet sender i samråd med Finansdepartementet på høring et forslag om endring i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning.

Forslaget innebærer at skattemyndighetenes taushetsplikt ikke er til hinder for at de gir pensjonsinnretninger som har offentlig tjenestepensjon, opplysninger om pensjonsgivende inntekt for personer som mottar avtalefestet pensjon (AFP). Formålet med forslaget er å legge til rette for at pensjonsinnretningene kan gjennomføre automatiserte etteroppgjør av AFP.

Skatteforvaltningsloven kapittel 3 gjelder skattemyndighetens taushetsplikt. Det følger av 3-6 at taushetsplikten ikke er til hinder for at skattemyndighetene utleverer opplysninger til bruk i arbeid med pensjon i gitte situasjoner. Pensjonsinnretninger som har offentlig tjeneste­pensjon, kan få tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt for personer som mottar uføre­pensjon fra innretningen, jf. § 3-6 andre ledd. Pensjonsinnretningene bruker opplysningene til å foreta etteroppgjør av uførepensjon.

Bakgrunnen for forslaget om å utvide § 3-6 andre ledd til også å gjelde ved etteroppgjør av AFP, er et innspill fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) om å legge til rette for å automatisere etter­oppgjøret av AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning. Dette forutsetter at pensjonsinnretningene gis elektronisk tilgang til opplysninger fra Skatteetaten om pensjons­givende inntekt for AFP-pensjonister, slik de i dag har for uførepensjonister.

Fristen for å sende inn høringssvar er fredag 2. november 2018.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

Alle departementer
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO-Kommune
LO-stat
NITO
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Pensjonsordningen for sykepleiere
Pensjonstrygden for fiskere
Pensjonstrygden for sjømenn
Regnskap Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senior Norge
Seniorenes Fellesorganisasjon
Senter for seniorpolitikk
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
Uføres Landsorganisasjon
UNIO
YS