Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2012

Vår ref.: 201103891

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Det viktigste forslaget i høringsnotatet er at det kan opprettes venteliste i de tilfellene det ikke er nok turnusplasser til at alle fysioterapeutkandidater kan starte sin turnustjeneste til første turnusstart etter avlagt og bestått eksamen. I dag er det ikke en slik adgang.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør legges frem for underliggende instanser og virksomheter. Høringsnotatet blir lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/hoeringer.

Høringsfristen er 6 uker, jf. Utredningsinstruksen pkt. 5.2. Høringssvarene må derfor være departementet i hende innen 21. februar 2012. Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes til postmottak@hod.dep.no. Merknader kan også sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør                                                              Pia Grude
                                                                                       seniorrådgiver


 

Høringsinstanser

Akademikerne

Datatilsynet
Den Norske Kinesiologiforening
Den Norske Legeforening
Departementene

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Idrettens helsesenter

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Handikapforbund
Norges Naprapatforbund
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norske Rosenterapeuters Forening

PARAT Helse
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Sametinget
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn

UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen