Høringer

Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at formidlingsselskaper mv. skal ha plikt til å gi tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2018

Vår ref.: 18/1310 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om at formidlingsselskaper mv. skal ha plikt til å gi tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.  

Forslaget er en oppfølging av delingsøkonomiutvalgets anbefalinger i NOU 2017: 4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. juni 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Maria Marthins Taaje
                                                                         seniorrådgiver

Vedlegg

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Regnskap Norge

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet