Høring - forslag om skriftlig dokumentasjon av budgivning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2013

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/56 IG

     22.01.2013

 

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om dokumentasjon av burdrunder

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften (forskrift 23. juni 2007 nr. 1318) om dokumentasjon av budrunder, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. 

Forslaget går i hovedsak ut på at eiendomsmegler bare skal formidle bud, aksepter og avslag som er inngitt skriftlig. Ifølge høringsnotatet vil alle former for elektroniske meldinger som kan lagres på betryggende måte, oppfylle kravet til skriftlighet. Det omfatter blant annet SMS og e-post, i tillegg til tradisjonelle former som brev og telefaks. Det er også foreslått i høringsnotatet at alle budgivere må legitimere seg overfor megler. Videre er det foreslått at salgsoppgaven skal inneholde opplysninger om hvordan budgivningen gjennomføres og informasjon om budgivers rettigheter og plikter mv.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 19. april 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Videre ber vi de enkelte høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Alexander Behringer

underdirektør

 

Vedlegg: Liste over høringsinstanser og Finanstilsynets høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling - dokumentasjon av budrunden

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM

Til toppen