Høring - Forslag til direktiv om geologisk lagring av CO2

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.:

                                                                           Last ned brevet i pdf-format

Deres ref                         Vår ref                           Dato
                                      200800648                     08.07.2008

Høring - Forslag til direktiv om geologisk lagring av CO2
Vi viser til at EU-kommisjonen den 23. januar 2008 la frem forslag til direktiv om lagring av CO2 i geologiske formasjoner. Direktivforslaget med konsekvensutredning og andre relaterte dokumenter er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/eccp1_en.htm

Direktivet er et element i EU-kommisjonens klima- og energipakke. Direktivforslaget er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Europaparlamentet skal etter planen behandle forslaget i plenum i september. Det arbeides med det siktemål å oppnå enighet om direktivet innen utløpet av 2008.

Direktivet foreslås hjemlet i medhold av traktatens art 175 og vurderes foreløpig som EØS-relevant.

Direktivet skal etablere det juridiske rammeverket for en miljømessig sikker lagring av CO2. Det er kun krav knyttet til lagring som stilles i dette direktivforslaget. Fangst og transport av CO2, samt forholdet til statsstøtteregelverket, kvotehandel mv., forutsettes regulert av annet regelverk.

Det stilles krav knyttet til valg av lagringssteder for CO2, renhetsgrad for CO2-strømmen, overvåking av lagret CO2, rapportering til myndighetene m.v. På disse punktene bygger direktivforslaget i stor grad på regelverk som allerede er etablert under internasjonale havmiljøkonvensjoner Norge er bundet av (OSPAR-konvensjonen for nord-øst Atlanteren og den globale London-protokollen). Norge har hatt en ledende rolle i arbeidet under begge disse internasjonale avtalene.

Kravene skal innarbeides i en tillatelse til lagring som skal utstedes i forbindelse med hvert enkelt lagringsprosjekt. Det foreslås at EU-kommisjonen i hvert enkelt tilfelle vurderer medlemsstatenes utkast til tillatelse til lagring og skal innen seks måneder gi råd til medlemslandene i denne forbindelse. Dersom kommisjonens råd ikke tas til følge skal dette begrunnes.

Direktivforslaget stiller også krav om at det skal utstedes tillatelse i forbindelse med utforsking av mulige lagringssteder. Tillatelsen kan utstedes for maksimalt to år, men mulighet for fornyelse én gang.

Det skal foreligge et system for faste og uanmeldte inspeksjoner. Videre inneholder forslaget bestemmelser om avslutning av lagringen, overføring av det juridiske ansvaret for lagringsstedet til staten, finansiell sikkerhet i forbindelse med lagringsprosjekter, adgang for tredjeparter til transportnettverk og lagringssteder mv.

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet sender med dette direktivforslaget på høring og ber om at kommentarer sendes de to departementene innen 1. september 2008. Bakgrunnen for den relativt korte fristen er hensynet til tidsplanen i Europaparlamentet og Rådet

 


Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud                                Tone Skogen
Avdelingsdirektør                                               Avdelingsdirektør

 

 

Kopi:

Statens forurensingstilsyn

Oljedirektoratet 


 

Direktivforslaget med konsekvensutredning og andre relaterte dokumenter er tilgjengelig på:

http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/eccp1_en.htm

Høringsinstanser:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

Petroleumstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Gassnova SF
Enova SF
Statkraft SF

Det norske Veritas (DNV)
Cicero Senter for klimaforskning
SINTEF
Fridtjof Nansens Institutt
Point Carbon
Chr. Michelsens institutt
Universitetet i Bergen
Universitetssenteret i Svalbard
Universitetet i Oslo
Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitetet


Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
GRIP Senter
Miljøheimevernet
Ren Luft Foreningen
Worldwatch Institute Norden
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Industri
Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)

StatoilHydro ASA
A/S Norske Shell
Gassco AS
Naturkraft AS
Aker Clean Carbon AS
Sargas AS

Til toppen