Høring - forslag til endring i forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2008

                                                                                   

Vår ref.:

                                                                                         Saksnr 200802813

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften). Endringen har sammenheng med opprettelsen av Svalbard globale frøhvelv. Planteforskriften er primært utformet med tanke på dyrking av genmodifiserte planter, og de foreslåtte endringene innebærer en tilpasning i forhold til virksomheter som utelukkende har lagring av frø som oppgave.
 
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes innen 1. september 2008 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no
Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til ajb@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                               Sissel Lyberg Beckmann
                                                                               avdelingsdirektør

Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Loven § 5 definerer bruk til også å omfatte lagring av GMO. All bruk av genmodifiserte planter krever godkjenning og det stilles spesifikke krav til inneslutningstiltak for godkjenning av anlegg.

Genteknologiloven implementerer EU-direktivene 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer og 90/220/EØF om tilsiktet utsetting av GMO i miljøet, begge endret ved henholdsvis 98/81/EF og 2001/18/EF. EU har ingen felles lovgivning for innesluttet bruk av genmodifiserte planter eller dyr; dette reguleres nasjonalt i de enkelte lands regelverk.

Svalbard globale frøhvelv (SGF) er bygget som en fjellhall inne i permafrosten rett utenfor Longyearbyen. SGF skal sikre det genetiske mangfoldet av verdens matplanter. Hvelvet vil romme duplikater av frøsamlinger fra genbanker over hele verden og får en lagringskapasitet på mer enn fire millioner frø. Om frø går tapt et eller annet sted i verden, som følge av naturkatastrofer, krig eller ressursmangel, vil frøsamlingene kunne reetableres med frø fra Svalbard.

Dagens genteknologilovgivning ble iverksatt før Svalbard globale frøhvelv (SGF) ble vedtatt etablert og tar derfor ikke høyde for Svalbard globale frøhvelvs spesielle status, eller til risiko knyttet til håndteringen av frø i forseglet emballasje. Inntil det eventuelt gjøres endringer i regelverket, eller innføres unntaksbestemmelser fra dette, vil det ikke kunne godkjennes langtidslagring av GMO-frø i Svalbard globale frøhvelv.

Forskrift 21. desember 2001 nr. 1603 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften) regulerer bruken og definerer kravene til godkjenning av laboratorier og anlegg. Imidlertid er forskriften utformet primært med tanke på dyrking av genmodifiserte planter. Det vil for eksempel være uhensiktsmessig å opprettholde krav om at bygningen skal være konstruert spesielt for dyrking av planter, dersom virksomheten utelukkende dreier seg om lagring av frø. Dagens planteforskrift åpner ikke for å avvike fra dette kravet.

Søknader om godkjenning skal sendes på fastsatte søknadsskjemaer som er del av forskriften og inneholder vilkårene som må oppfylles. Søknadsskjemaene er utformet med tanke på dyrking og tar ikke høyde for at lagring krever andre tiltak for å sikre inneslutning. En løsning kunne være å føye til nye vedlegg med egne søknadsskjemaer for lagring. Ulike formål vil imidlertid kreve forskjellige inneslutningstiltak og rutiner. Å søke og favne alle eventualiteter i ett søknadsskjema ville lett resultere i fortsatt uhensiktsmessig regulering av denne bruken av genmodifiserte planter.

En generell godkjenning av anlegget, basert på dokumenterte effektive inneslutningstiltak, skal sikre inneslutningen. Godkjenning av et anlegg for lagring av frø fra genmodifiserte planter bør etter departementets mening, innebære en generell tillatelse som ivaretar krav til høyeste inneslutningsnivå. På denne måten slipper man å søke om lagring for hver enkelt frøtype som er genmodifisert. Departementet foreslår derfor å endre forskriften slik at søknadene i disse tilfellene ikke bindes opp til de skjemaene som er gjort til en del av forskriften. Søknadene må derfor utformes individuelt på en måte som gjør at all relevant informasjon fremkommer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil på den ene siden føre til at søker må bruke noe mer tid på å utforme søknaden ettersom det ikke benyttes standardiserte søknadsskjemaer der man kan krysse av for om de enkelte vilkår er oppfylt. Dette vil etter departementets mening oppveies av at man ikke trenger å sende inn søknader for lagring av enkeltprodukter. Totalt sett innebærer endringsforslaget en forenkling for både myndighetene og den enkelte søker/virksomhet.


Forslag til endring av forskrift
Det foreslås å endre planteforskriftens § 5 (godkjenning av innesluttet bruk) og § 8 (godkjenning av laboratorier og anlegg) slik det fremgår av utkast til forskrift om endring av forskrift 21. desember 2001 nr 1603 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften):
 

Utkast til forskrift om endring av forskrift 21. desember 2001 nr 1603 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften)

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx.2008 med hjemmel i lov 2. april 1993 nr. 38 om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) § 6, jf. delegeringsvedtak 1. mars 2002 nr. 218.  

                                              I

I forskrift 21. desember 2001 nr 1603 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter gjøres følgende endringer:

§ 5 annet ledd skal lyde:

All virksomhet som omfatter innesluttet bruk av genmodifiserte planter krever godkjenning. Med unntak av virksomhet med eneste formål å lagre frø, herunder frø fra genmodifiserte planter, skal søknad sendes på fastsatt skjema, jf. vedlegg II. Virksomheten kan ikke igangsettes før godkjenningsmyndigheten har gitt skriftlig godkjenning.

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde:

Med unntak av særskilte anlegg med eneste formål å lagre frø, herunder frø fra genmodifiserte planter, skal søknad om godkjenning av laboratorier og anlegg sendes på fastsatt skjema, jf. vedlegg I.

                                               II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Bioforsk
Bioforsk jord og miljø
Bioforsk plantehelse
Bioteknologinemnda
Bygdeforskning
De nasjonale forskningsetiske komitéer (felles sekretariat)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Grønn hverdag
Grønn ungdom
Helsedirektoratet
Justisdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landbruks- og matdepartementet
Matforsk
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og ungdom
Nærings- og handelsdepartementet
Norges bondelag
Norges forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Forskerforbund
Norsk industri
Norsk institutt for genøkologi - GENØK
Norwegian Bioindustry Association
NINA
Norsk institutt for skog og landskap
Næringslivets hovedorganisasjon, NHO
NTNU Samfunnsforskning AS
Patentstyret
Plantebiosenteret
Rogalandsforskning
Senter for klimaregulert planteforskning
Senter for utvikling og miljø
SINTEF Oslo
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo - Forskningsadministrativ avdeling
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (03.07.2008) - ingen merknader
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (20.08.2008) - ingen merknader
Oiko - fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk (20.08.2008)
Landsorganisasjonen i Norge (26.08.2008) - ingen merknader
Norges Bondelag (29.08.2008)
Utviklingsfondet (01.09.2008)
Helsedirektoratet (01.09.2008)
Direktoratet for Arbeidstilsynet (01.09.2008) - ingen merknader
Direktoratet for naturforvaltning (29.08.2008) - ingen merknader
Justis- og politidepartementet (05.09.2008) - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (01.09.2008)
Bioteknologinemnda (15.09.2008)

Til toppen