Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2013

Vår ref.: 12/5182

Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i blårespetforskriften på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold

Gjennom blåreseptordningen ytes det stønad til legemidler, jf. blåreseptforskriften fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14 og smittevernloven § 6-2.

Forslaget som sendes på høring innebærer at det gjøres endringer i blåreseptforskriften slik at det ytes stønad til følgende formål:

  • stønad til revaksinering av pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon
  • refusjon av utgifter til legemidler til behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling
  • refusjon av forbruksmateriell som benyttes i tuberkulosebehandling

Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Frist for høringsuttalelser er 22. mars 2013

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm på e-post: tik@hod.dep.no eller tlf. 22 24 86 96 eller rådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón på e-post: ksee@hod.dep.no eller tlf. 22 24 84 51.

Med vennlig hilsen

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør                                                      Katrine S. Edvardsen Espantaleón
                                                                              
                                                                              rådgiver

Høringsinstanser

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets pasientombud

Apotekforeningen

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Apokjeden AS

Apotekgruppen

Boots Norge AS

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Norsk Medisinaldepot AS

Sjukehusapoteka Vest HF

Sykehusapoteket Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

HERO/Senter for helseadministrasjon

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NTNU, Det medisinske fakultet

Program for helseøkonomi i Bergen

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Til toppen