Høring - Forslag til endringer i forskrift om målenheter og måling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2013

Vår ref.: 12/4359-2

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling til høring.

Siden ny lov om målenheter og måling trådte i kraft i 2008, har Justervesenet gjort utredninger på ulike områder for å kartlegge effektiviteten i dagens tilsynsordning. Det er gjort utredninger om blant annet taksametre i drosjer, fiskeindustrien, ferdigpakninger, oljeindustrien, bergverks­industrien og dagligvarebransjen. Utredningene viser at andre tilsynsformer enn dem Justervesenet har i dag, vil gi et mer effektivt tilsyn. Forskrift om målenheter og måling åpner imidlertid ikke for andre tilsynsformer enn dagens periodiske kontroll.

Forslaget innebærer at Justervesenet kan fastsette ulike former for tilsyn som er bedre tilpasset de ulike tilsynsområdene og brukerne av måle­redskaper. Vi foreslår at regelverket endres slik at det åpner for å bruke flere og andre tilsynsformer enn i dag, herunder valg av hva det føres tilsyn med og utførelsen av selve tilsynet. Endrings­forslaget medfører ikke endringer i tilsynsaktiviteten på det enkelte området, men gir Juster­vesenet mulighet til å innføre andre typer tilsyn som bedre kan bidra til tilfreds­stillende nøyaktige måleresultater og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Forslaget til endringer inneholder også en forbedring i kravene som stilles til brukere ved at regelverket blir lettere å etterleve. Endringen vil dermed også bidra til regjeringens forenklingsarbeid. Dagens regelverk er formulert på en måte som gjør det vanskelig for brukere av måleredskaper å etterleve reglene om gyldig godkjenning av måleredskapet. Forslaget om at bruker til enhver tid skal være ansvarlig for at måleredskapet tilfredsstiller regelverket, er tilpasset brukers behov og gjør det enklere for bruker å følge regelverket.   

For øvrig er de ulike forslagene beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Samtidig sendes forslag om opphevelse av forskrift 21.12.2007 nr. 1731 om måling av hektolitermassen av korn til høring.

Høringsfristen er 5. oktober 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no. Vi ber de enkelte høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner el. l.

Med hilsen
Liv Hilde Westrheim (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Cecilie Bakke Dueled
                                                                                          seniorrådgiver

Kopi: Justervesenet

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridirektoratet
Oljedirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen (Vegdirektoratet)
Norsk Bergindustri
Bedriftsforbundet
NHO Kiosk Bensin Service
Energi Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KS - Kommunesektorens organisasjon
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NITO
NHO Mat og Landbruk
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Taxiforbund
Norsk Industri
Norsk petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon
Direktoratet for økonomistyring
Språkrådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Virke
Scaleit AS
Metler Toledo Norge
Precia Molen Scandinavia AS
Dresser Wayne Norge
Gilbarco-Autotank Norge
Norsk Energiteknikk AS

Til toppen