Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.08.2020

Vår ref.: 20/3159

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Alle kan avgi høringsuttalelse, høringssvar sendes inn elektronisk på regjeringen.no. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter e.l.

Hensikten er å få på plass forskriftsendringene i tide før influensasesongen 2020/2021. Høringsfristen er derfor 3. august 2020.

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef

                                                                               Ragnhild Angell Holst
                                                                              seniorrådgiver

Departementene
Barneombudet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den rettsmedisinske kommisjon
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i OsloH
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Konkurransetilsynet
Landets fylkesmenn
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Akademikerne
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Apokjeden Distribusjon AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Epidemi AS
Fagforbundet
Farmasiet AS
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets private sykehus
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Smittevernlegene
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)