Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening)

Resultat: Prop. 160 L (2012–2013) Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2012