Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening)

Resultat: Prop. 160 L (2012–2013) Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2012

Vår ref.:

Adressater i henhold til vedlagt liste
 

 

Deres ref                 Vår ref                                                   Dato
                              201104717-/EGA                                    21.12.2011

Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening)


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom på høring.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater og virksomheter. Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til onsdag 21. mars 2012. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef                                          Even Gunnarson Anderssen
                                                                 rådgiver

Adressater:

Aleris Helse
Apotekforeningen
Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken
Colosseumklinikken – Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fürst medisinske laboratorium AS
Gynlab AS
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for samfunnsforskning
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftregisteret
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landets universiteter
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges kristelige legeforening
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard
Volvat Medisinske Senter AS

Til toppen