Høringer

Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2017

Vår ref.: 16/3582

Olje- og energidepartementet (OED) sender på høring forslag til revisjon av lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven) og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven).

OED foreslår en rekke språklige og lovtekniske oppdateringer og forenklinger. Forslaget vil gjøre lovteksten lettere tilgjengelig for tiltakshavere, sentral og lokal forvaltning, organisasjoner, grunneiere og andre som berøres av loven. Forslaget følger opp regjeringens intensjon om forenklinger som fremgår av Meld. St. 25 (2015-2016).

Formålet med høringsforslaget er å forenkle lovverket med utgangspunkt i at det ikke gjøres materielle endringer i dagens rettstilstand. Departementet har lagt stor vekt på at det ikke gjøres materielle endringer, bortsett fra mindre endringer som ikke vil få vesentlige konsekvenser. Slike endringer er forklart nærmere i høringsnotatet der dette foreslås.

Høringsfristen er fredag 17. februar 2017.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser står fritt til å komme med en uttalelse.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan der registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no.

Spørsmål kan rettes til:

Mari Andrea Moland, mari-andrea.moland@oed.dep.no (22246355), Marianne Andvord, marianne.andvord@oed.dep.no (22246294) eller Olav Boge olav.boge@oed.dep.no (22246383).

Med hilsen                                                                        

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Olav Boge

                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsliste

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Akademikerne

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening – Defo

EL & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Finnmarkseiendommen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Handelshøyskolen BI

Industri Energi

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS Bedrift

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraftforeninga

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Tekna

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vassdragsregulantens fagforum

Virke Hovedorganisasjon

WWF-Norge

Zero