Høring - forslag til forskrifter om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av opplysninger mv. - implementering av EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) og tilhørende rettsakter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2007