Høring - forslag til forskrifter om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av opplysninger mv. - implementering av EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) og tilhørende rettsakter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2007

Vår ref.: 07/1779 FM PCB

Høring – forslag til forskrifter om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av opplysninger mv. – implementering av EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet) og tilhørende rettsakter

 

1. Bakgrunn


I Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om regulerte markeder (børsloven) har Finansdepartementet blant annet foreslått å gjennomføre EØS-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer (rapporteringsdirektivet). EØS-reglene foreslås gjennomført i ny verdipapirhandellov kapittel 4 og 5.

I lovforslaget legges det opp til at en rekke spørsmål skal reguleres nærmere i forskrift. Forskriftsbestemmelsene vil i stor grad benyttes til å gjennomføre EØS-regler som svarer til EU-kommisjonens utfyllende rettsakter til rapporteringsdirektivet (nivå 2-regler). Utfyllende regelverk er fastsatt i kommisjonsdirektiv 2007/14/EF av 8. mars 2007. Kommisjonsdirektivet inneholder utfyllende bestemmelser om flagging, rapportering, offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger samt krav til ekvivalente tredjeland. Videre har EU-kommisjonen ved beslutning 4. desember 2006 bestemt at medlemsstatene for regnskapsår som begynner før 1. januar 2009 skal anerkjenne bl.a. konsernregnskaper utarbeidet i overensstemmelse med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i Canada, Japan og USA.

I brev 24. oktober 2006 ba Finansdepartementet Kredittilsynet organisere arbeidet med å utarbeide utkast til forskrifter til henholdsvis MiFID og rapporteringsdirektivet gjennom opprettelse av to arbeidsgrupper. Gruppen som fikk i oppdrag å utarbeide forskriftsutkast til rapporteringsdirektivet, har bestått av representanter fra Kredittilsynet, Finansdepartementet, Oslo Børs, NHO og FNH. Arbeidsgruppens utkast til forskrifter og tilhørende høringsnotat ble oversendt Finansdepartementet ved Kredittilsynets brev 26. mars 2007. Høringsnotat og utkast til forskrift følger vedlagt.

Lovforslaget i Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) er på det nåværende tidspunkt ikke behandlet av Stortinget. Det forhold at utkast til forskrifter til utfylling av det foreliggende lovforslaget sendes på høring før Stortinget har behandlet lovsaken, må på ingen måte anses som en forskuttering av Stortingets behandling. Av hensyn til gjennomføring av EØS-forpliktelsene, bør imidlertid utkast til forskrift sendes på høring allerede nå.

Det foretas samtidig en høring av forskrift til verdipapirhandelloven og lov om regulerte markeder som vil gjennomføre utfyllende regler til MiFID. Høringsinstansene bes kommentere de to høringssakene i adskilte dokumenter.

2. Arbeidsgruppens forslag


 I høringsnotatet foreslås det forskriftsbestemmelser til utfylling av bestemmelser i ny verdipapirhandellov kapittel 4 og 5 som foreslått i Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om regulere markeder (børsloven). Bestemmelsene foreslås samlet i en ”forskrift om flaggepliktig verdipapirhandel, periodisk rapportering, offentliggjøring av informasjonspliktig informasjon mv. ”. Forslaget tar sikte på å gjennomføre kommisjonsdirektiv 2007/14/EF av 8. mars 2007 og kommisjonsbeslutning 4. desember 2006 i norsk rett.  Forslaget kapittel 1 inneholder regler om flaggeplikt, kapittel 2 periodisk informasjonsplikt, kapittel 3 offentliggjøring av opplysninger og kapittel 4 overgangsbestemmelser.

Finansdepartementet har foreløpig ikke konkludert med hensyn til den fremtidige strukturen i forskriftsverket til ny verdipapirhandellov og ny børslov. Et aktuelt alternativ er at forskriftsbestemmelsene som fastsettes med hjemmel i disse lovene, samles i henholdsvis én forskrift til verdipapirhandelloven og én forskrift til børsloven. Slike samleforskrifter kan være oversiktlige for brukerne. Tilsvarende systematikk er kjent fra blant annet forskriftene til skatteloven og regnskapsloven.

3. Forholdet til gjeldende forskriftsbestemmelser


Bestemmelser i gjeldende børsforskrift
Arbeidsgruppens forslag til forskrift vil erstatte en rekke bestemmelser i gjeldende børsforskrift. For øvrig innebærer forslaget i Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) at deler av regelverket i gjeldende børsforskrift vil bli videreført i ny verdipapirhandellov.

Finansdepartementet antar at følgende bestemmelser i børsforskriften vil bli opphevet i forbindelse med ikrafttredelse av ny verdipapirhandellov og vedlagte forskriftsutkast:

  • § 4-1 om innkalling til generalforsamling - anses overflødig i forhold til allmennaksjeloven § 5-9, jf. forslag til ny verdipapirhandellov § 5-10
  • kapittel 5 om informasjonsplikt overfor børsen og offentliggjøring (aksjer), jf. forslag til ny verdipapirhandellov §§ 5-1 til 5-3
  • kapittel 6 om årsoppgjør og delårsrapporter, jf. forslag til ny verdipapirhandellov §§ 5-5 og 5-6 samt forslaget til forskrift kapittel 2
  • kapittel 10 om informasjonsplikt overfor børsen og offentliggjøring (obligasjoner), jf. forslag til ny verdipapirhandellov §§ 5-1 til 5-3, §§ 5-5 og 5-6 og forslaget til forskrift kapittel 2, forslag til ny verdipapirhandellov § 5-12 og forslaget til forskrift kapittel 3
  • §§ 23-2, 23-3 og 23-5 første ledd om offentliggjøring, jf. forslag til ny verdipapirhandellov § 5-12 og forslaget til forskrift kapittel 3 
  • § 23-5 annet ledd om språk, jf. forslag til ny verdipapirhandellov §§ 5-13
  • § 23-8 om likebehandling, jf. forslag til ny verdipapirhandellov §§ 5-14

Bestemmelser gitt i medhold av gjeldende verdipapirhandellov
I forslaget til ny verdipapirhandellov foreslås bestemmelsene i gjeldende verdipapirhandellovs kapittel 12-1 følgende om tilsyn med verdipapirhandelen videreført i ny lov kapittel 15. Med hjemmel i § 12-2 er det fastsatt forskrift 13. oktober 2005 nr. 1198 om kontroll med børsnoterte utstederforetaks finansielle rapportering.  Forskriften er ikke behandlet i arbeidsgruppens utkast. Departementet legger til grunn at forskriften videreføres med nødvendige tekniske justeringer.

Departementet anser at forskrift 18. desember 2002 nr. 1613 om verdipapirforetaks unntak fra plikten til å flagge større aksjeposter skal oppheves, jf. arbeidsgruppens forslag til forskrift § 1-4 annet ledd.

4. Høringsfrist

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 10. mai 2007. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør


Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
FishEx
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders
Nordisk Energimeglerforbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet