Historisk arkiv

Forskrifter til ny lov om verdipapirhandel og ny lov om regulerte markeder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring utkast til utfyllende forskrifter til de to nye foreslåtte lovene – lov om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder.

Utkastene har til formål å gjennomføre EUs utfyllende rettsakter til henholdsvis MiFID (EUs verdipapirmarkedsdirektiv) og rapporteringsdirektivet. Slike utfyllende forskrifter er en forutsetning for at lovforslagene som er fremmet i Ot.prp. nr. 34 (2006-2007), skal kunne tre i kraft og virke etter sin hensikt. I høringsbrevet er det også foretatt en gjennomgang av det gjeldende forskriftsverket til verdipapirhandelloven og børsloven.

Høringsfristen er i satt til 10. mai 2007.