Høring - forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte. Hovedmålet med lovforslaget er å sikre en klar og helhetlig regulering av de nasjonale prosedyrene som kommer til anvendelse i saker som gjelder offentlig støtte. Departementet ber om innspill til høringsnotatet innen 1. oktober 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2020

Vår ref.: 20/951

Høringsbrev - ny lov.pdf

Departementene

Statsministerens kontor

Fylkesmennene

Regjeringsadvokaten

 

Sametinget

 

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

 

Fylkeskommuner

Kommuner

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Brønnøysundregisteret

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for økonomistyring

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Enova

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken

Norges Forskningsråd

 

Handelshøyskolen BI

Nord Universitet

Norges Handelshøyskole NHH

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

OsloMet – Storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet

 

Akademikerne

Delta

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

UNIO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Virke

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO

Finans Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Norsk industri

 

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

SIVA- Selskapet for industrivekst SF

Sparebankforeningen

 

Advokatforeningen

Den norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

 

Arntzen De Besche Advokatfirma AS

Advokatfirmaet BA-HR DA

Advokatfirma Dla Piper Norway DA

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Kluge Advokatfirma DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Wikborg Rein

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Bull & Co Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS

Føyen Advokatfirma DA

Kpmg Law Advokatfirma DA

Kvale Advokatfirma DA

Oslo Economics

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS