Høring - Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. 2014

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv med nye årsavgifts- og gebyrsatser for året 2014. Høringsfristen er 23. januar 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.01.2014

Vår ref.: 11/1037


1. Saken
Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv med nye årsavgifts- og gebyrsatser for året 2014.

2. Bakgrunn
Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsynet for tilsyn med tau- og kabelbaner mv ble fastsatt 10. januar 2012 (heretter ”gebyrforskriften”). Det vises til vårt høringsbrev 23. november 2011, der det bl a ble orientert om at tilsynet med tau- og kabelbaner skulle overføres fra Det Norske Veritas til Statens jernbanetilsyn fom 1. januar 2012, og at det var bestemt at kravet om at Taubanetilsynet skulle være selvfinansierende gjennom avgifter og gebyrer var blitt videreført. I 2013 ble årsavgiftene for tau- og kabelbaner justert ned med 7,5 %, jf høringsbrev 11. desember 2012. I tråd med statsbudsjettet for 2014 foreslås det en ytterligere nedjustering av årsavgiftene og gebyrene for tilsyn med tau- og kabelbaner.

3. Nærmere orientering om nye gebyrsatser for 2013
Stortinget vedtok 5 . desember 2014 å bevilge 19,2 mill kr til utgifter til tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker. Samtidig er det budsjettert med 13 mill kr i gebyrinntekter fra tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker. Differansen som utgjør 6,2 mill kr, skal ikke brukerfinansieres, da disse utgiftene knytter seg til såkalte myndighets-oppgaver, dvs oppgaver som har mer karakter av å være forvaltningsoppgaver enn direkte tilsynsoppgaver (for eksempel regelverksutvikling, internasjonalt arbeid mv.) og til omstilling og modernisering av tilsynsvirksomheten. Fordelt på tau- og kabelbaner budsjetteres det med om lag 9 mill. kr i inntekter fra årsavgifter og gebyr fra tau- og kabelbanenæringen for 2014. Årsavgifts- og gebyrsatsene må følgelig justeres for året 2014. Årsavgiftene foreslås justert følgende:

Skitau

Årsgebyr for skitau fra kr 3100,- til kr 2400,-

Skitrekk

Årsgebyr for skitrekk med lengde mindre enn 250 meter fra kr 5260,- til kr 4150,-

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 250 og 300 meter fra kr 7700,- til kr 6100,-

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 300 og 350 meter fra kr 10050,- til kr 7950,-

Årsgebyr for skitrekk med lengde mellom 350 og 400 meter fra kr 12500,- til kr 9900,-

Årsgebyr for skitrekk med lengde over 400 meter fra kr 14940,- til kr 11800,-

Stolheis med faste klemmer

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde mindre enn 300 meter fra kr 9680,- til kr  8550,-

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde større enn 300 og mindre enn 400 meter fra kr 14570,- til kr 12850,-

Årsgebyr for stolheis med faste klemmer med lengde større enn 400 meter fra kr. 19450,- til kr 17150,-

Stolheis med løsbare klemmer

Årsgebyr for stolheis med løsbare klemmer fra kr 24440,- til kr 21550,-

Kabelbaner

Årsgebyr for kabelbaner fra kr 24440,- til kr 21550,-

Totausbaner

Årsgebyr for totausbaner fra kr 24440,- til kr 21550,-

Kabelkraner

Årsavgift for kabelkraner fra kr 20110,- til kr 17700,-

Godstaubaner

Årsgebyr for godstaubaner fra kr 5640 til kr 5000,-

Det foreslås videre å nedjustere gebyr for behandling og utstedelse av sertifikat for driftsledere og stedfortredere på tau- og kabelbaneanlegg fra 3000,- til kr. 1500,- og redusere gebyret for fornyet behandling fra kr 2500,- til kr 1500,-.

Vedlagt følger endringsforskrift med de nye gebyrsatsene.

Til orientering har Samferdselsdepartementet gitt Statens jernbanetilsyn v/Taubanetilsynet i oppdrag å gå igjennom dagens tilsynsmetodikk, gebyrstruktur og kompetanse. Et eventuelt forslag til ny gebyrstruktur vil bli sendt på høring iht utredningsinstruksens krav når det foreligger. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene for staten med å hensynta de såkalte myndighetsoppgavene i fastsettelse av årsavgifter og gebyr i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for gebyr og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger (R-112/2006) innebærer en inntektsreduksjon i 2014 på 2 mill. kr eller 13,3 %, sammenlignet med saldert budsjett for 2013. Denne reduksjonen vil komme næringen til gode gjennom lavere årsavgifter og gebyr for sertifisering (og fornyet behandling) av driftsledere. Departementet anser at særlige de mindre og frivillige anleggene vil nyte godt av denne avgiftsreduksjonen. Nedjustert sertifiseringsgebyr må også sees i sammenheng med R-112/2006.

5. Avsluttende kommentarer
Det bes om høringskommentarer innen 23. januar 2013.

Med hilsen 

Lasse Lager (e.f.)            
avdelingsdirektør

Carsten Horn-Hanssen
fagdirektør

Les brevet i pdf-format

 

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Statens jernbanetilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norsk Akkreditering
Telenor
Alpinanleggenes landsforening (ALF)
Norske Tau- og Kabelbaners Forening (NTKF)

Til toppen