Høring - Forslag til utredningsområder for havvind

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2011

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

Høring - Forslag til utredningsområder for havvind

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) ble vedtatt av Stortinget våren 2010. Loven slår fast at retten til å utnytte fornybare energiressurser til havs tilhører staten, og inneholder en bestemmelse om åpning av arealer med sikte på tildeling av konsesjon til fornybar energiproduksjon. Før åpning av arealer skal det gjennomføres strategiske konsekvensutredninger. I denne forbindelse ble det høsten 2009 satt ned en direktoratsgruppe som skulle vurdere areal som kan være egnet for utbygging av vindkraft til havs og som derfor burde utredes videre. Direktoratgruppen ble ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og besto for øvrig av Direktorat for naturforvaltning (DN), Fiskeridirektoratet (FD), Kystverket (KV) og Oljedirektoratet (OD).
Direktoratsgruppen overrakte sin rapport til Olje- og energiministeren 8. oktober i år. Rapporten er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no. Underlagsrapporter, utfyllende informasjon, kart mv. er tilgjengelig elektronisk på www.havvind.no.
Direktoratsgruppen har vurdert teknisk-økonomiske forhold, miljø og andre arealbruksinteresser, og har pekt ut 15 potensielle områder for videre utredning gjennom strategiske konsekvensutredninger. Etter direktoratsgruppens vurdering finnes det ingen områder for havbasert vindkraft som ikke i noen grad vil påvirke andre miljø- og arealbruksinteresser, men de utpekte områdene er vurdert til å være de minst konfliktfylte.
Olje- og energidepartementet sender med dette direktoratsgruppens rapport på høring. I høringen ønsker departementet hovedsakelig innspill på utkastet til planprogram for strategisk konsekvensutredning (kapittel 10). I den forbindelse ber departementet om at høringsinstansene også kommenterer informasjonen om kunnskapsbehov (kapittel 9). Videre ønskes det innspill om hva det bør prioriteres å utrede i strategisk konsekvensutredning, og hva som bør utredes senere i prosjektspesifikke konsekvensutredninger. Det ønskes også innspill om hvilke områder som bør prioriteres i første fase med strategiske konsekvensutredninger. 
Departementet ønsker også kommentarer til øvrige deler av rapporten velkommen.

Om videre prosess
Etter at høringen er avsluttet vil Olje- og energidepartementet fastsette endelig program for strategiske konsekvensutredninger. Hvilke områder som skal være med i en første runde med strategiske konsekvensutredninger vil bli valgt basert på informasjon fra direktoratsgruppens rapport og høringsuttalelsene. NVE vil få i oppdrag å koordinere og gjennomføre strategiske konsekvensutredninger. Det vil bli opprettet en referanse-gruppe bestående av representanter fra DN, FD, KV og OD. Det tas sikte på oppstart av strategiske konsekvensutredninger i 2011.
Etter at strategiske konsekvensutredninger er gjennomført kan departementet ta stilling til hvilke områder som bør foreslås åpnet for søknader om produksjon av fornybar energi til havs. Forslag om hvilke områder som eventuelt skal åpnes for søknader vil bli sendt på høring sammen med dokumentasjonen som har fremkommet gjennom konsekvensutredningene. Åpning av arealer for søknader vedtas av Kongen i statsråd.  I havenergistrategien i Ot.prp. nr. 107 (2008-2009) ble det varslet at status og plan for det videre arbeidet vil bli lagt fram for Stortinget ved oppdatering av strategien i 2012.
I kapittel 7 i rapporten er det en oversikt over prosjektskisser og planlagte vindkraftverk både innenfor og utenfor grunnlinjene. Havenergilova gjelder i utgangspunktet på norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjene og på kontinentalsokkelen, men kan også gjøres gjeldende innenfor grunnlinjene. Vindkraftanlegg og andre fornybare energianlegg som er lokaliserte i sjø innenfor grunnlinjene, blir i dag konsesjons-behandlet etter energiloven. Enkelte steder langs kysten er grunnlinjene trukket slik at store havområder ligger innenfor. For at arealer utenfor og innenfor grunnlinjene skal kunne vurderes i sammenheng, ble direktoratsgruppen bedt om å vurdere arealer både utenfor og innenfor. Det ble i Ot.prp. nr 107 (2008-2009) slått fast at NVE inntil videre ikke bør prioritere å ta til behandling nye meldinger om større vindkraftprosjekter innenfor grunnlinjene. Departementet mener det er formålstjenlig å videreføre denne praksisen i påvente av det videre arbeidet med arealprosessen.
Konsesjonsbehandling av mindre prosjekter som er ledd i utvikling og utprøving av teknologi, er imidlertid prioritert. Utenfor grunnlinjene kan departementet gjøre unntak fra arealåpningsbestemmelsen for søknader om tidsmessig avgrensede pilotprosjekt eller tilsvarende, eller for mindre anlegg som er forsyningsanlegg til petroleums-installasjoner.

Høringsfrist
Vi ber om at høringsinstansenes merknader og innspill sendes elektronisk til postmottak@oed.dep.no innen 31. januar.
De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, lokallag eller liknende. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.


Med hilsen

 

Lars Christian Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Christine Kaaløy
                                                                                førstekonsulent


Kopi:
Direktorat for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Fiskeri- og kystdepartementet
Miljøverndepartementet

Direktoratgruppa har bestått av Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet.

Rapporten ble overrakt Olje- og energiministeren 8. oktober 2010.

 

Link til rapporten (i pdf-format):

~/link/83b0bd421af644a5b3be1e3784acd3b6.aspx

Alle departement
Alle fylkeskommunar
Alle fylkesmenn
Sametinget
 
Andøy kommune
Bremanger kommune
Flora kommune
Hadsel kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Karlsøy kommune
Lurøy kommune
Rødøy kommune
Tromsø kommune
Træna kommune
Utsira kommune
Vestvågøy kommune
Vikna kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Øksnes kommune
 
Akvaplan-Niva A/S
Avinor AS
Christian Michelsen Research
Den norske advokatforening
DONG Norge AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eksportutvalget for fisk
EL & IT forbundet
Energi Norge
Enova SF
Fellesoperativt hovedkvarter
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Forsvarsbygg
Forum For Marin Fornybar Energi
Forum for Strategisk Nettutvikling
Forum for utvikling og miljø
Fraktefartøyenes rederiforening
Framtiden i våre hender
Fred Olsen Renewables
Fridtjof Nansens institutt
Gassco AS
Gassnova
Greenpeace Norge
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Havgul AS
Hovedredningssentralen i Nord-Norge
Hovedredningssentralen i Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Hurtigruten Group
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Intertanko
Klima- og forurensingsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
KS Bedrift
Kystvaktstaben
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Losoldermennenes Landsforening
Luftfartstilsynet
Lyse Energi AS
Maritimt forum
Meteorologisk Institutt
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
NITO
NoFima
Nord Pool ASA
Nordisk Skibsrederforening
NORISS
Norges Fiskerihøgskole
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Fritids-og småfiskerforbund
Norges geologiske undersøkelser
Norges Kystfiskarlag
Norges Kyst-og fjordfiskarlag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges rederiforbund
Norges Råfisklag
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Havneforening
Norsk Hydro ASA
Norsk ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening,
Norske Havner
Norske Samers Riksforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Trålrederiers forening
NORWEA
OLF
OWEC Tower AS
Petoro AS
Petroleumstilsynet
Rederienes Landsforening
Rederiforeningen for kystringnotfartøy
Redningsselskapet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
SCATEC
Seatower AS
SINTEF energiforskning AS
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens kartverk, Sjøkartverket
Statens Strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil
Sway AS
Sør-Norges Trålerlag
Taretrålfiskernes forening
Tekna
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vestavind Kraft AS
WWF – Norge
YS-Forbundet NOFU
ZERO


 

Til toppen