Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet». Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg som ble oppnevnt av departementet i 2018. Utvalget foreslår flere endringer i plan- og bygningsregelverket som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet og kvalifiserte og seriøse aktører i næringen. - På bakgrunn av koronasituasjonen er høringsfristen forlenget til 1. september 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 20/825

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar 2020.

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget

Plan- og bygningslovgivningen har en rekke virkemidler som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet, herunder erklæring om ansvarsrett, Sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn og uavhengig kontroll. Enkelte av virkemidlene har vært sterkt kritisert, og departementet nedsatte derfor et ekspertutvalg for å vurdere om de fortsatt er egnet, eller bør endres. Utvalget ble også bedt om å vurdere rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene og andre myndigheter i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Utvalgets forslag

Utvalget foreslår tiltak som skal bidra til at det lønner seg å levere kvalitet og være seriøs. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven foreslås avviklet, slik at tiltakshaver alene står ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser. Sentral godkjenning for ansvarsrett foreslås avviklet og erstattet med lovregulerte yrker på viktige områder. Utvalget foreslår også å styrke kontroll og tilsyn på byggeplass, innføre en byggskadeforsikring for boliger, og at næringens egne ordninger for å sikre kompetanse i byggevirksomheten videreutvikles.

Høringen

Utvalgets rapport er inndelt i to deler. Del 1 inneholder beskrivelser av næringen, dagens virkemidler med mer. I del 2 presenteres utvalgets vurderinger og anbefalinger. Det er spesielt del 2 av rapporten som departementet ønsker innspill til. Departementet vil også invitere til innspillsmøter i høringsperioden.

Høringssaken med utvalgets rapport og oversikt over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2691077.

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" nederst på denne siden.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. juni 2020. - Forlenget til 1.sept. 2020.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til:

Avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli:

E-post: Mariann-Jodis.Blomli@kmd.dep.no

Telefon: 22 24 72 51


Førstekonsulent Eirik Dragsund:

E-post: Eirik.Dragsund@kmd.dep.no

Telefon: 22 24 70 74

 

Med hilsen

  

Mariann Jodis Blomli (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Eirik Dragsund

førstekonsulent

 

Departementene
Kommunene
Fylkesmennene
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Aas-Jakobsen AS
Administrativt forskningsfond (AFF)
Akademikerne
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Archus Arkitekter AS
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektbedriftene i Norge v/Egil Skavang
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Bent Aasli AS
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) v/Vidar Seterløkken
Byggfakta AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV GL
Econa
EFF - Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) v/Kari Sandberg
FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesforbundet v/ Edvard Eidhammer Sørensen
Finans Norge
Firesafe AS
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE)
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen Virke v/Bengt Herning
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Huseiernes Landsforbund v/Annita Magnussen
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Kristiania
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet
JM Norge AS
Justervesenet
Jøtul AS
KS
KS v/Eli Frøystadvåg Aubert
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Kvalitet og Risiko Norge
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Malermesternes Landsforbund
Malermesternes Landsforbund
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Finn Bangsund
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Mittanbud
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nelfo
Nelfo v/Tore Strandskog
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA
NITO Takst
NORD Universitet
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO)
NESO v/Jack Johnsen
NESO v/Karina Krane
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
NBEF v/Svein Bjørberg
Byggmesterforbundet
Byggmesterforbundet v/Frank Ivar Andersen
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund (NTF)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Eiendom v/Thor Olaf Askjer
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
NKF v/ Elisabeth Kynbråten
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Olje og Gass
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Utleieforening (NU)
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
NAL v/ Kai Reaver
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarer
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
OBOS
Block Watne v/Sverre Kirkevold
OPAK AS
ORAS AS
Oslo Met - Storbyuniversitetet
Peab AS
Plastindustriforbundet
Quality Norway
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rørentreprenørene Norge
Rørentreprenørene Norge v/Oddgeir Tobiassen
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) v/Ari Soilammi
Sametinget
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skatteetaten
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
SMB Norge
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesen v/Gro Bakkerud
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Takentreprenørenes forening (TEF)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Treindustrien
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Velux Norge AS
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning
Norges Jordskiftekandidatforening
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)
Norsk Radio Relæ Liga
Skattedirektoratet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF
Stiftelsen Rogalandsforskning, IRIS
Startbank, Achilles
Startbank v/Carsten Krøger
WSP Norge
Foreningen Samarbeid for digitalisering